Skip to content

Swarna Akarshana Bhairava Stotram in English

Swarnakarshana bhairava stotram or Swarna Akarshana bhairava Stotram Mantra MantramPin

Swarna Akarshana Bhairava Stotram is a very popular stotra addressing Lord Bhairava, who is the ferocious form of Lord Shiva. Swarnakarshana Bhairava Stotram literally means “Stotram of Bhairava that attracts Gold”. Lord Bhaivara is the ferocious form of Lord Shiva and Kshetrapalaka of Varanasi, however, Swarnakarshana Bhairava has a pleasant look and is depicted as sitting along with his consort. Swarnakarshana Bhairava Temple is located in Dindigul, Tamilnadu. Get Sri Swarna Akarshana Bhairava Stotram in English Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Swarna Bhairava and become wealthy.

Swarna Akarshana Bhairava Stotram in English 

Om Asya swaranakarshhana Bhairava stotra maha manthrasya brahma rishihi anushtup chandaha Sri Swarakarshana Bhairavo devatha Hreem bheejam kleem Shakthihi sa keelakam Mama daridrya nasarthe pate viniyoga

Rishinyasa 

Brahmarishye nama sirasi |
Anushtup chandase nama mukhe |
Swarnakarshana Bhairavaya nama hrudhi |
Hreem bheejaya nama guhye |
Kleem shaskthye nama paadayo |
Sa keelakaya nama Naabhou |
Viniyogaya nama sarvange |
Hraam Hreem Hroom ithi kara shadanga nyasaha |

Dhyanam 

Parijatha druma kanthare sthithe manikhya mandape ,
Simhasana gatham vandhr bhairavam swarna dhayakam,
Gangeya pathram damarum , trisoolam varam kara sandatham trinethram,
Devyayutham thaptha svarna varna swarnakarshana bhairavam Asrayami

Manthra

Om Iym sreem Iym Sreem Apad udharanaya hraam , hreem, hroom ajamala vadhyaya , lokeswaraya , swarnakarshana bhairavaya, mama daridrya vidweshanaya , maha bhairavaya nama sreem, hreem Iym.

Stotra

Om namahasthe bhairavaya brahma Vishnu shivathmane |
Nama trilokya vandhyaya varadaya varathmane || 1 ||

Rathna simhasanasthaya divyabharana shobhine |
Divya malya vibhooshaya namahasthe divya moorthaye || 2 ||

Namasthe aneka hasthaya aneka sirase namaha |
Namasthe aneka nethraya aneka vibhave namaha || 3 ||

Namasthe aneka kandaya anekamasaya they namaha |
Namasthe aneka parswaya namahasthe divya thejase || 4 ||

Anekayudha yukthaya aneka sura sevine |
Aneka guna yukthaya mahadevaya they namaha || 5 ||

Namo daridra kalaya maha sampath pradhayine |
Sri Bhairavi samyukthaya trilokesaya they namaha || 6 ||

Digambara namahasthubhyam Divyangaya namo namaha |
Namosthu daithya kalaya Papa Kalaya they namaha || 7 ||

Sarvajnaya namahasthubhyam namahasthe divya chakshshe |
Ajithaya namahathubhyam jitha mithraya they namaha || 8 ||

Namasthe Rudra roopaya Maha veeraya they namaha |
Namosthvanantha veeryaya maha ghoraya they namaha || 9 ||

Namasthe ghora ghoraya Viswaghoraya they namaha |
Nama ugraya santhaya bhakthanaam santha dhayine || 10 ||

Gurave sarva lokaanam namaha pranava roopine |
Namasthe vaagbhavakhyaya deerga kamaya they namaha || 11 ||

Namasthe Kamarajaya yoshitha kamaya they namaha |
Deergha mayaa swroppaya mahamayaya they namaha || 12 ||

Srushti mayaa swaroopaya nisarga samayaya the |
Sura loka supoojyaya apad udharanaya cha || 13 ||

Namo namaha Bhairavaya maha daridrya nasine |
Unmoolane karmataya alakshyaya sarvadaa namaha || 14 ||

Namo ajamala vadhyaya namo lokeswaraya they |
Swarnakarshana sheelaya bhairavaya namo namaha || 15 ||

Mama Daridrya vidweshanaya lakshyaya they namaha |
Nama loka trayesaya swananda nihithaya they || 16 ||

Nama sri beeja roopaya sarva kama pradhayine |
Namo maha bhairavaya sri v bhairava namo namaha || 17 ||

Dhanadhyakshaya namahasthubhyam saranyaya they namaha |
Nama prasanna Aadhi devaya they namaha || 18 ||

Namathe manthra roopaya namahathe manthra roopine |
Namasthe swarna roopaya suvarnaya namo namaha || 19 ||

Nama suvarna varnaya maha punyaya they namaha |
Nama shudhaya budhaya namaha samsara tharine || 20 ||

Namo devaya guhyaya prachalaya namo namaha |
Namasthe bala roopaya paresham bala nasine || 21 ||

Namasthe swarna samsthaya namo bhoothala vasine |
Nama Pathala vasaya anadharaya they namaha || 22 ||

Namo namahasthe santhaya ananthaya they namo namaha |
Dwibujaya namahasthubhyam buja thraya sushobhine || 23 ||

Namanamadhi sidhaya swarna hasthatya they namaha |
Poorna Chandra pratheekasa vadanamboja shobhine || 24 ||

Namosthesthu swaroopaya swarnalankara shobhine |
Nama swarnakarshanaya swarnabhaya namo namaha || 25 ||

Namasthe swarna kantaya swarnabha ambara dharine |
Swarna simhasanasthaya Swarna padaya they namaha || 26 ||

Namo SWarrnabha padaya swarna kanchi sushobine |
Namasthe swarna jangaya Bhaktha kamadudhatmane || 27 ||

Namasthe swarna bhakthaya kalpa vruksha swaroopine |
Chinthamani swaroopaya namo brahmadhi sevine || 28 ||

Kalpa drumadhya samsthaya bahu swarna pradhayine |
Namo Hemakrshanaya bhairavaya namo namaha || 29 ||

Sthavenanena santhushto bhavalokesa Bhairava |
Pasya maam karuna drushtyaa saranagatha vathsala || 30 ||

Sri Maha bhairavasya idham stotra muktham sudurlabham |
Manthrathmakam maha punyam sarvaiswarya pradhayakam || 31 ||

Ya paden nithyam yekagram pathakai pramuchyathe |
Labhathe mahathim lakshmim ashtaisvaryamapnuyath || 32 ||

Chinthamanim avapnothi dhenu kalpa tharum druvam |
Swarna rasim avapnothi seegrameva na samsayaha || 33 ||

Tri sandhyam ya padeth stotram dasavruthya narothama |
Swapne sri Bhairava thasya sakshath bhoothvaa jagadguru || 34 ||

Swarna rasi dadath thasyai thath kshanam nathra samsaya |
Ashta vruthya padeth yasthu sandhyayaym va narothamam || 35 ||

Labhathe sakalaan kamaan sapthahaan na samsaya |
Sarvadha ya padeth stotram bhairavasya mahathmanah || 36 ||

Lokatrayam vaseekuryat achalaam lakshmeem avapnuyaath |
na bhayam vidyathe kvaapi vishabhootadi sambhavam || 37 ||

Mriyathe sathrava thasya alakshmi naasam aapnuyath |
Akshayam labhathe saukhyam sarvadaa manavothama || 38 ||

Ashta panchath varnadyo manthra raja prakeerthaha |
Daridrya dukh samana swarnakarshana karaka || 39 ||

Ya yena sanchayeth dheeman stotram prapadeth sadaa |
Maha Bhairava sayujyam sa anantha kale labeth druvam || 40 ||

 

ithi sri swarna akarshana bhairava stotram sampoornam ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *