Skip to content

Shyamala Sahasranama Stotram in English

Shyamala Sahasranama StotramPin

Shyamala Sahasranama Stotram is the 1000 names of Shyamala Devi composed in the form of a hymn. Get Sri Shyamala Sahasranama Stotram in English Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Shyamala Devi or Matangi Devi.

Shyamala Sahasranama Stotram in English 

namasarastavah

sarvasrngarasobhadhyam tungapinapayodharam ।
gangadharapriyam devim matangim naumi santatam ॥ 1 ॥

srimadvaikunthanilayam sripatim siddhasevitam ।
kadacitsvapriyam laksmirnarayanamaprcchata ॥ 2 ॥

laksmiruvaca

kim japyam paramam nṝnam bhogamoksaphalapradam ।
sarvavasyakaram caiva sarvaisvaryapradayakam ॥ 3 ॥

sarvaraksakaram caiva sarvatra vijayapradam ।
brahmajnanapradam pumsam tanme bruhi janardana ॥ 4 ॥

bhagavanuvaca

namasarastavam punyam pathennityam prayatnatah ।
tena prita syamalamba tvadvasam kurute jagat ॥ 5 ॥

tantresu lalitadinam saktinam namakosatah ।
saramuddhrtya racito namasarastavo hyayam ॥ 6 ॥

namasarastavam mahyam dattavan paramesvarah ।
tava namasahasram tat syamalaya vadamyaham ॥ 7 ॥

viniyogah ॥

asya srisyamalaparamesvarinamasahasrastotramala mantrasya,
sadasiva rsih । anustupchandah ।
srirajarajesvari syamala paramesvari devata ।
caturvidhapurusarthasiddhyarthe namaparayane viniyogah ।

dhyanam ॥

dhyaye’ham ratnapithe sukakalapathitam srnvatim syamagatrim
nyastaikanghrim saroje sasisakaladharam vallakim vadayantim ।
kalharabaddhamaulim niyamitalasacculikam raktavastram
matangim bhusitangim madhumadamuditam citrakodbhasiphalam ॥

atha shyamala sahasranama stotram 

Om

saubhagyalaksmih saundaryanidhih samarasapriya ।
sarvakalyananilaya sarvesi sarvamangala ॥ 1 ॥

sarvavasyakari sarva sarvamangaladayini ।
sarvavidyadanadaksa sangitopanisatpriya ॥ 2 ॥

sarvabhutahrdavasa sarvagirvanapujita ।
samrddha sangamudita sarvalokaikasamsraya ॥ 3 ॥

saptakotimahamantrasvarupa sarvasaksini ।
sarvangasundari sarvagata satyasvarupini ॥ 4 ॥

sama samayasamvedya samayajna sadasiva ।
sangitarasika sarvakalamayasukapriya ॥ 5 ॥

candanalepadigdhangi saccidanandarupini ।
kadambavatinilaya kamalakantasevita ॥ 6 ॥

kataksotpannakandarpa kataksitamahesvara ।
kalyani kamalasevya kalyanacalavasini ॥ 7 ॥

kanta kandarpajanani karunarasasagara ।
kalidosahara kamya kamada kamavardhini ॥ 8 ॥

kadambakalikottamsa kadambakusumapriya ।
kadambamularasika kamaksi kamalanana ॥ 9 ॥

kambukanthi kalalapa kamalasanapujita ।
katyayani kelipara kamalaksasahodari ॥ 10 ॥

kamalaksi kalarupa kokakarakucadvaya ।
kokila kokilarava kumarajanani siva ॥ 11 ॥

sarvajna santatonmatta sarvaisvaryapradayini ।
sudhapriya suraradhya sukesi surasundari ॥ 12 ॥

sobhana subhada suddha suddhacittaikavasini ।
vedavedya vedamayi vidyadharaganarcita ॥ 13 ॥

vedantasara visvesi visvarupa virupini ।
virupaksapriya vidya vindhyacalanivasini ॥ 14 ॥

vinavadavinodajna vinaganavisarada ।
vinavati bindurupa brahmani brahmarupini ॥ 15 ॥

parvati parama’cintya parasaktih paratpara ।
parananda paresani paravidya parapara ॥ 16 ॥

bhaktapriya bhaktigamya bhaktanam parama gatih ।
bhavya bhavapriya bhirurbhavasagaratarini ॥ 17 ॥

bhayaghni bhavuka bhavya bhamini bhaktapalini ।
bhedasunya bhedahantri bhavana munibhavita ॥ 18 ॥

maya mahesvari manya matangi malayalaya ।
mahaniya madonmatta mantrini mantranayika ॥ 19 ॥

mahananda manogamya matangakulamandana ।
manojna manini madhvi sindhumadhyakrtalaya ॥ 20 ॥

madhuprita nilakaca madhvirasamadalasa ।
purnacandrabhavadana purna punyaphalaprada ॥ 21 ॥

pulomajarcita pujya purusarthapradayini ।
narayani nadarupa nadabrahmasvarupini ॥ 22 ॥

nitya navanavakara nityananda nirakula ।
nitilaksapriya netri nilendivaralocana ॥ 23 ॥

tamalakomalakara taruni tanumadhyama ।
tatitpisangavasana tatitkotisabhadyutih ॥ 24 ॥

madhura mangala medhya madhupanapriya sakhi ।
citkala caruvadana sukharupa sukhaprada ॥ 25 ॥

kutastha kaulini kurmapithastha kutilalaka ।
santa santimati santih syamala syamalakrtih ॥ 26 ॥

sankhini sankari saivi sankhakundalamandita ।
kundadanta komalangi kumari kulayogini ॥ 27 ॥

nirgarbhayoginisevya nirantararatipriya ।
sivaduti sivakari jatila jagadasraya ॥ । 28 ॥

sambhavi yoginilaya paracaitanyarupini ।
daharakasanilaya dandiniparipujita ॥ 29 ॥

sampatkarigajarudha sandrananda suresvari ।
campakodbhasitakaca candrasekharavallabha ॥ 30 ॥

carurupa carudanti candrika sambhumohini ।
vimala vidusi vani kamala kamalasana ॥ 31 ॥

karunapurnahrdaya kamesi kambukandhara ।
rajarajesvari rajamatangi rajavallabha ॥ 32 ॥

saciva sacivesani sacivatvapradayini ।
pancabanarcita bala pancami paradevata ॥ 33 ॥

uma mahesvari gauri sangitajna sarasvati ।
kavipriya kavyakala kalau siddhipradayini ॥ 34 ॥

lalitamantrini ramya lalitarajyapalini ।
lalitasevanapara lalitajnavasamvada ॥ 35 ॥

lalitakaryacatura lalitabhaktapalini ।
lalitardhasanarudha lavanyarasasevadhih ॥ 36 ॥

ranjani lalitasuka lasacculivaranvita ।
ragini ramani rama rati ratisukhaprada ॥ 37 ॥

bhogada bhogyada bhumiprada bhusanasalini ।
punyalabhya punyakirtih purandarapuresvari ॥ 38 ॥

bhumananda bhutikari klinkari klinnarupini ।
bhanumandalamadhyastha bhamini bharati dhrtih ॥ 39 ॥

narayanarcita natha nadini nadarupini ।
pancakonasthita laksmih purani purarupini ॥ 40 ॥

cakrasthita cakrarupa cakrini cakranayika ।
satcakramandalantahstha brahmacakranivasini ॥ 41 ॥

antarabhyarcanaprita bahirarcanalolupa ।
pancasatpithamadhyastha matrkavarnarupini ॥ 42 ॥

mahadevi mahasaktih mahamaya mahamatih ।
maharupa mahadiptih mahalavanyasalini ॥ 43 ॥

mahendri madiradrpta madirasindhuvasini ।
madiramodavadana madirapanamanthara ॥ 44 ॥

duritaghni duhkhahantri duti dutaratipriya ।
virasevya vighnahara yogini ganasevita ॥ 45 ॥

nijavinaravanandanimilitavilocana ।
vajresvari vasyakari sarvacittavimohini ॥ 46 ॥

sabari sambararadhya sambari samasamstuta ।
tripuramantrajapini tripurarcanatatpara ॥ 47 ॥

trilokesi trayimata trimurtistridivesvari ।
ainkari sarvajanani sauhkari samvidisvari ॥ 48 ॥

bodha bodhakari bodhya budharadhya puratani ।
bhandasodarasamhartri bhandasainyavinasini ॥ 49 ॥

geyacakraratharudha gurumurtih kulangana ।
gandharvasastramarmajna gandharvaganapujita ॥ 50 ॥

jaganmata jayakari janani janadevata ।
sivaradhya sivardhangi sinjanmanjiramandita ॥ 51 ॥

sarvatmika rsikesi sarvapapavinasini ।
sarvarogahara sadhya dharmini dharmarupini ॥ 52 ॥

acaralabhya svacara khecari yonirupini ।
pativrata pasahantri paramarthasvarupini ॥ 53 ॥

pandita parivaradhya pasandamatabhanjani ।
srikari srimati devi bindunadasvarupini ॥ 54 ॥

aparna himavatputri durga durgatiharini ।
vyalolasankhatatanka vilasadgandapalika ॥ 55 ॥

sudhamadhurasalapa sinduratilakojjvala ।
alaktakaraktapada nandanodyanavasini ॥ 56 ॥

vasantakusumapida vasantasamayapriya ।
dhyananistha dhyanagamya dhyeya dhyanasvarupini ॥ 57 ॥

daridryahantri daurbhagyasamani danavantaka ।
tirtharupa trinayana turiya dosavarjita ॥ 58 ॥

medhapradayini medhya medini madasalini ।
madhukaitabhasamhartri madhavi madhavapriya ॥ 59 ॥

mahila mahimasara sarvani sarmadayini ।
rudrani rucira raudri rukmabhusanabhusita ॥ 60 ॥

ambika jagatam dhatri jatini dhurjatipriya ।
suksmasvarupini saumya surucih sulabha subha ॥ 61 ॥

vipancikalanikkanavimohitajagattraya ।
bhairavapremanilaya bhairavi bhasurakrtih ॥ 62 ॥

puspini punyanilaya punyasravanakirtana ।
kurukulla kundalini vagisi nakulesvari ॥ 63 ॥

vamakesi girisuta vartaliparipujita ।
varunimadaraktaksi vandaruvaradayini ॥ 64 ॥

kataksasyandikaruna kandarpamadavardhini ।
durvasyama dustahantri dustagrahavibhedini ॥ 65 ॥

sarvasatruksayakari sarvasampatpravardhini ।
kabarisobhikalhara kalasinjitamekhala ॥ 66 ॥

mrnalitulvadorvalli mrdani mrtyuvarjita ।
mrdula mrtyusamhartri manjula manjubhasini ॥ 67 ॥

karpuravitikabala kamaniyakapolabhuh ।
karpuraksodadigdhangi kartri karanavarjita ॥ 68 ॥

anadinidhana dhatri dhatridharakulodbhava ।
stotrapriya stutimayi mohini mohaharini ॥ 69 ॥

jivarupa jivakari jivanmuktipradayini ।
bhadrapithasthita bhadra bhadrada bhargabhamini ॥ 70 ॥

bhagananda bhagamayi bhagalinga bhagesvari ।
mattamatangagamana matangakulamanjari ॥ 71 ॥

rajahamsagati rajni rajaraja samarcita ।
bhavani pavani kali daksina daksakanyaka ॥ 72 ॥

havyavaha havirbhoktri harini duhkhaharini ।
samsaratarini saumya sarvesi samarapraya ॥ 73 ॥

svapnavati jagarini susupta visvarupini ।
taijasi prajnakalana cetana cetanavati ॥ 74 ॥

cinmatra cidghana cetya cicchaya citsvarupini ।
nivrttirupini santih pratistha nityarupini ॥ 75 ॥

vidyarupa santyatita kalapancakarupini ।
hrinkari hrimati hrdya hricchaya harivahana ॥ 76 ॥

mulaprakrtiravyakta vyaktavyaktavinodini ।
yajnarupa yajnabhoktri yajnangi yajnarupini ॥ 77 ॥

diksita ksamana ksama ksitih ksantih srutih smrtih ।
eka’neka kamakala kalpa kalasvarupini ॥ 78 ॥

daksa daksayani diksa daksayajnavinasini ।
gayatri gaganakara girdevi garudasana ॥ 79 ॥

savitri sakaladhyaksa brahmani brahmanapriya ।
jagannatha jaganmurtih jaganmrtyunivarini ॥ 80 ॥

drgrupa drsyanilaya drastri mantri cirantani ।
vijnatri vipula vedya vrddha varsiyasi mahi ॥ 81 ॥

arya kuharini guhya gauri gautamapujita ।
nandini nalini nitya nitirnayavisarada ॥ 82 ॥

gatagatajna gandharvi girija garvanasini ।
priyavrata prama prana pramanajna priyamvada ॥ 83 ॥

asarira sarirastha namarupavivarjita ।
varnasramavibhagajna varnasramavivarjita ॥ 84 ॥

nityamukta nityatrpta nirlepa niravagraha ।
icchajnanakriyasaktih indira bandhurakrtih ॥ 85 ॥

manorathaprada mukhya manini manavarjita ।
niraga nirahankara nirnasa nirupaplava ॥ 86 ॥

vicitra citracaritra niskala nigamalaya ।
brahmavidya brahmanadi bandhahantri balipriya ॥ 87 ॥

sulaksana laksanajna sundarabhrulatancita ।
sumitra malini sima mudrini mudrikancita ॥ 88 ॥

rajasvala ramyamurtirjaya janmavivarjita ।
padmalaya padmapitha padmini padmavarnini ॥ 89 ॥

visvambhara visvagarbha visvesi visvatomukhi ।
advitiya sahasraksi viradrupa vimocini ॥ 90 ॥

sutrarupa sastrakari sastrajna sastradharini ।
vedavidvedakrdvedya vittajna vittasalini ॥ 91 ॥

visada vaisnavi brahmi vairinci vakpradayini ।
vyakhyatri vamana vrddhih visvanatha visarada ॥ 92 ॥

mudresvari mundamala kali kankalarupini ।
mahesvarapritikari mahesvara pativrata ॥ 93 ॥

brahmandamalini budhnya matangamunipujita ।
isvari candika candi niyantri niyamasthita ॥ 94 ॥

sarvantaryamini sevya santatih santatiprada ।
tamalapallavasyama tamrosthi tandavapriya ॥ 95 ॥

natyalasyakari rambha natarajapriyangana ।
anangarupa’nangasriranangesi vasundhara ॥ 99 ॥

samrajyadayini siddha siddhesi siddhidayini ।
siddhamata siddhapujya siddhartha vasudayini ॥ 97 ॥

bhaktimatkalpalatika bhaktida bhaktavatsala ।
pancasaktyarcitapada paramatmasvarupini ॥ 98 ॥

ajnanatimirajyotsna nityahlada niranjana ।
mugdha mugdhasmita maitri mugdhakesi madhupriya ॥ 99 ॥

kalapini kamakala kamakelih kalavati ।
akhanda nirahankara pradhanapurusesvari ॥ 100 ॥

rahahpujya rahahkeli rahahstutya harapriya ।
saranya gahana guhya guhantahstha guhaprasu ॥ 101 ॥

svasamvedya svaprakasa svatmastha svargadayini ।
nisprapanca niradhara nityanityasvarupini ॥ 102 ॥

narmada nartaki kirtih niskama niskala kala ।
astamurtiramoghoma nandyadiganapujita ॥ 103 ॥

yantrarupa tantrarupa mantrarupa manonmani ।
sivakamesvari devi cidrupa cittarangini ॥ 104 ॥

citsvarupa citprakasa cinmurtirscinmayi citih ।
murkhadura mohahantri mukhya krodamukhi sakhi ॥ 105 ॥

jnanajnatrjneyarupa vyomakara vilasini ।
vimarsarupini vasya vidhanajna vijrmbhita ॥ 106 ॥

ketakikusumapida kasturitilakojjvala ।
mrgya mrgaksi rasika mrganabhisugandhini ॥ 107 ॥

yaksakardamaliptangi yaksini yaksapujita ।
lasanmanikyakataka keyurojjvaladorlata ॥ 108 ॥

sindurarajatsimanta subhruvalli sunasika ।
kaivalyada kantimati kathorakucamandala ॥ 109 ॥

talodari tamohantri trayastrimsatsuratmika ।
svayambhuh kusumamoda svayambhukusumapriya ॥ 110 ॥

svadhyayini sukharadhya virasrirvirapujita ।
dravini vidrumabhosthi vegini visnuvallabha ॥ 111 ॥

halamada lasadvani lola lilavati ratih ।
lopamudrarcita laksmirahalyaparipujita ॥ 112 ॥

abrahmakitajanani kailasagirivasini ।
nidhisvari niratanka niskalanka jaganmayi ॥ 113 ॥

adilaksmiranantasriracyuta tattvarupini ।
namajatyadirahita naranarayanarcita ॥ 114 ॥

guhyopanisadudgita laksmivaninisevita ।
matangavarada siddha mahayogisvari guruh ॥ 115 ॥

gurupriya kularadhya kulasanketapalini ।
ciccandramandalantah stha cidakasasvarupini ॥ 116 ॥

anangasastratattvajna nanavidharasapriya ।
nirmala niravadyangi nitijna nitirupini ॥ 117 ॥

vyapini vibudhasrestha kulasailakumarika ।
visnuprasurviramata nasamanivirajita ॥ 118 ॥

nayika nagarisamstha nityatusta nitambini ।
pancabrahmamayi pranci brahmatmaikyasvarupini ॥ 119 ॥

sarvopanisadudgita sarvanugrahakarini ।
pavitra pavana puta paramatmasvarupini ॥ 120 ॥

suryenduvahninayana suryamandalamadhyaga ।
gayatri gatrarahita suguna gunavarjita ॥ 121 ॥

raksakari ramyarupa satvika sattvadayini ।
visvatita vyomarupa sada’rcanajapapriya ॥ 122 ॥

atmabhurajita jisnuraja svaha svadha sudha ।
nanditasesabhuvana namasankirtanapriya ॥ 123 ॥

gurumurtirgurumayi gurupadarcanapriya ।
gobrahmanatmika gurvi nilakanthi niramaya ॥ 124 ॥

manavi mantrajanani mahabhairavapujita ।
nityotsava nityapusta syama yauvanasalini ॥ 125 ॥

mahaniya mahamurtirmahati saukhyasantatih ।
purnodari havirdhatri ganaradhya ganesvari ॥ 126 ॥

gayana garvarahita svedabindullasanmukhi ।
tungastani tulasunya kanya kamalavasini ॥ 127 ॥

srngarini srih srividya sriprada srinivasini ।
trailokyasundari bala trailokyajanani sudhih ॥ 128 ॥

pancaklesahara pasadharini pasumocani ।
pasandahantri papaghni parthivasrikari dhrtih ॥ 129 ॥

nirapaya durapa ya sulabha sobhanakrtih ।
mahabala bhagavati bhavaroganivarini ॥ 130 ॥

bhairavastakasamsevya brahmyadiparivarita ।
vamadisaktisahita varunimadavihvala ॥ 131 ॥

varisthavasyada vasya bhakttartidamana siva ।
vairagyajanani jnanadayini jnanavigraha ॥ 132 ॥

sarvadosavinirmukta sankarardhasaririni ।
sarvesvarapriyatama svayamjyotissvarupini ॥ 133 ॥

ksirasagaramadhyastha mahabhujagasayini ।
kamadhenurbrhadgarbha yoganidra yugandhara ॥ 134 ॥

mahendropendrajanani matangakulasambhava ।
matangajatisampujya matangakuladevata ॥ 135 ॥

guhyavidya vasyavidya siddhavidya sivangana ।
sumangala ratnagarbha suryamata sudhasana ॥ 136 ॥

khadgamandala sampujya salagramanivasini ।
durjaya dustadamana durniriksya duratyaya ॥ 137 ॥

sankhacakragadahasta visnusaktirvimohini ।
yogamata yogagamya yoganistha sudhasrava ॥ 138 ॥

samadhinisthaih samvedya sarvabhedavivarjita ।
sadharana sarojaksi sarvajna sarvasaksini ॥ 139 ॥

mahasaktirmahodara mahamangaladevata ।
kalau krtavatarana kalikalmasanasini ॥ 140 ॥

sarvada sarvajanani nirisa sarvatomukhi ।
sugudha sarvato bhadra susthita sthanuvallabha ॥ 141 ॥

caracarajagadrupa cetanacetanakrtih ।
mahesvara prananadi mahabhairavamohini ॥ 142 ॥

manjula yauvanonmatta mahapatakanasini ।
mahanubhava mahendri mahamarakataprabha ॥ 143 ॥

sarvasaktyasana saktirnirabhasa nirindriya ।
samastadevatamurtih samastasamayarcita ॥ 144 ॥

suvarcala viyanmurtih puskala nityapuspini ।
nilotpaladalasyama mahapralayasaksini ॥ 145 ॥

sankalpasiddha sangitarasika rasadayini ।
abhinna brahmajanani kalakramavivarjita ॥ 146 ॥

ajapa jadyarahita prasanna bhagavatpriya ।
indira jagatikanda saccidanandakandali ॥

sricakranilaya devi srividya sripradayini ॥ 147 ॥

phalasrutih

iti te kathito laksmi namasarastavo maya ।
syamalaya mahadevyah sarvavasyapradayakah ॥ 148 ॥

ya imam pathate nityam namasarastavam param ।
tasya nasyanti papani mahantyapi na samsayah ॥ 149 ॥

trisandhyam yah pathennityam varsamekamatandritah ।
sarvabhaumo mahipalastasya vasyo bhaveddhuvam ॥ 150 ॥

mulamantrajapante yah pathennamasahasrakam ।
mantrasiddhirbhavettasya sighrameva varanane ॥ 151 ॥

jagattrayam vasikrtya saksatkamasamo bhavet ।
dine dine dasavrttya mandalam yo japennarah ॥ 152 ॥

sacivah sa bhaveddevi sarvabhaumasya bhupateh ।
sanmasam yo japennityam ekavaram drdhavratah ॥ 153 ॥

bhavanti tasya dhanyanam dhananam ca samrddhayah ।
candanam kunkumam vapi bhasma va mrganabhikam ॥ 154 ॥

anenaiva triravattya namasarena mantritam ।
yo lalate dharayate tasya vaktravalokanat ॥ 155 ॥

hantumudyatakhadgo’pi satrurvasyo bhaveddhruvam ।
anena namasarena mantritam prasayejjalam ॥ 156 ॥

masamatram vararohe gandharvanipuno bhavet ।
sangite kavitayam ca nasti tatsadrso bhuvi ॥ 157 ॥

brahmajnanamavapnoti moksam capyadhigacchati ।
priyate syamala nityam prita’bhistam prayacchati ॥ 158 ॥

॥ iti saubhagyalaksmikalpatantargate laksminarayanasamvade
astasaptitame khande sri syamala sahasranama stotram sampurnam ॥

matangi matarise madhumathanasadhite mahamaye ।
mohini mohapramathini manmathamathanapriye varangi matangi ॥

yatijana hrdayanivase vasavavarade varangi matangi ।
vinavada vinodini naradagite namo devi ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *