Skip to content

Sri Rama Chalisa in Telugu – శ్రీ రామ చాలీసా

Shri Ram Chalisa Lyrics Pdf or Sri Rama Chalisa LyricsPin

Sri Rama Chalisa is a 40 verse devotional prayer to Lord Rama. Get Sri Rama Chalisa in Telugu Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Rama.

Sri Rama Chalisa in Telugu – శ్రీ రామ చాలీసా 

శ్రీ రఘుబీర భక్త హితకారీ ।
సుని లీజై ప్రభు అరజ హమారీ ॥

నిశి దిన ధ్యాన ధరై జో కోఈ ।
తా సమ భక్త ఔర నహిం హోఈ ॥

ధ్యాన ధరే శివజీ మన మాహీం ।
బ్రహ్మా ఇన్ద్ర పార నహిం పాహీం ॥

జయ జయ జయ రఘునాథ కృపాలా ।
సదా కరో సన్తన ప్రతిపాలా ॥

దూత తుమ్హార వీర హనుమానా ।
జాసు ప్రభావ తిహూఁ పుర జానా ॥

తువ భుజదణ్డ ప్రచణ్డ కృపాలా ।
రావణ మారి సురన ప్రతిపాలా ॥

తుమ అనాథ కే నాథ గోసాఈం ।
దీనన కే హో సదా సహాఈ ॥

బ్రహ్మాదిక తవ పార న పావైం ।
సదా ఈశ తుమ్హరో యశ గావైం ॥

చారిఉ వేద భరత హైం సాఖీ ।
తుమ భక్తన కీ లజ్జా రాఖీ ॥

గుణ గావత శారద మన మాహీం ।
సురపతి తాకో పార న పాహీం ॥

నామ తుమ్హార లేత జో కోఈ ।
తా సమ ధన్య ఔర నహిం హోఈ ॥

రామ నామ హై అపరమ్పారా ।
చారిహు వేదన జాహి పుకారా ॥

గణపతి నామ తుమ్హారో లీన్హోం ।
తినకో ప్రథమ పూజ్య తుమ కీన్హోం ॥

శేష రటత నిత నామ తుమ్హారా ।
మహి కో భార శీశ పర ధారా ॥

ఫూల సమాన రహత సో భారా ।
పావత కోఉ న తుమ్హరో పారా ॥

భరత నామ తుమ్హరో ఉర ధారో ।
తాసోం కబహుఁ న రణ మేం హారో ॥

నామ శత్రుహన హృదయ ప్రకాశా ।
సుమిరత హోత శత్రు కర నాశా ॥

లషన తుమ్హారే ఆజ్ఞాకారీ ।
సదా కరత సన్తన రఖవారీ ॥

తాతే రణ జీతే నహిం కోఈ ।
యుద్ధ జురే యమహూఁ కిన హోఈ ॥

మహా లక్శ్మీ ధర అవతారా ।
సబ విధి కరత పాప కో ఛారా ॥

సీతా రామ పునీతా గాయో ।
భువనేశ్వరీ ప్రభావ దిఖాయో ॥

ఘట సోం ప్రకట భఈ సో ఆఈ ।
జాకో దేఖత చన్ద్ర లజాఈ ॥

సో తుమరే నిత పాంవ పలోటత ।
నవో నిద్ధి చరణన మేం లోటత ॥

సిద్ధి అఠారహ మంగల కారీ ।
సో తుమ పర జావై బలిహారీ ॥

ఔరహు జో అనేక ప్రభుతాఈ ।
సో సీతాపతి తుమహిం బనాఈ ॥

ఇచ్ఛా తే కోటిన సంసారా ।
రచత న లాగత పల కీ బారా ॥

జో తుమ్హరే చరనన చిత లావై ।
తాకో ముక్తి అవసి హో జావై ॥

సునహు రామ తుమ తాత హమారే ।
తుమహిం భరత కుల-పూజ్య ప్రచారే ॥

తుమహిం దేవ కుల దేవ హమారే ।
తుమ గురు దేవ ప్రాణ కే ప్యారే ॥

జో కుఛ హో సో తుమహీం రాజా ।
జయ జయ జయ ప్రభు రాఖో లాజా ॥

రామా ఆత్మా పోషణ హారే ।
జయ జయ జయ దశరథ కే ప్యారే ॥

జయ జయ జయ ప్రభు జ్యోతి స్వరూపా ।
నిగుణ బ్రహ్మ అఖణ్డ అనూపా ॥

సత్య సత్య జయ సత్య-బ్రత స్వామీ ।
సత్య సనాతన అన్తర్యామీ ॥

సత్య భజన తుమ్హరో జో గావై ।
సో నిశ్చయ చారోం ఫల పావై ॥

సత్య శపథ గౌరీపతి కీన్హీం ।
తుమనే భక్తహిం సబ సిద్ధి దీన్హీం ॥

జ్ఞాన హృదయ దో జ్ఞాన స్వరూపా ।
నమో నమో జయ జాపతి భూపా ॥

ధన్య ధన్య తుమ ధన్య ప్రతాపా ।
నామ తుమ్హార హరత సంతాపా ॥

సత్య శుద్ధ దేవన ముఖ గాయా ।
బజీ దున్దుభీ శంఖ బజాయా ॥

సత్య సత్య తుమ సత్య సనాతన ।
తుమహీం హో హమరే తన మన ధన ॥

యాకో పాఠ కరే జో కోఈ ।
జ్ఞాన ప్రకట తాకే ఉర హోఈ ॥

ఆవాగమన మిటై తిహి కేరా ।
సత్య వచన మానే శివ మేరా ॥

ఔర ఆస మన మేం జో ల్యావై ।
తులసీ దల అరు ఫూల చఢ़ావై ॥

సాగ పత్ర సో భోగ లగావై ।
సో నర సకల సిద్ధతా పావై ॥

అన్త సమయ రఘుబర పుర జాఈ ।
జహాఁ జన్మ హరి భక్త కహాఈ ॥

శ్రీ హరి దాస కహై అరు గావై ।
సో వైకుణ్ఠ ధామ కో పావై ॥

దోహా

సాత దివస జో నేమ కర పాఠ కరే చిత లాయ ।
హరిదాస హరికృపా సే అవసి భక్తి కో పాయ ॥

రామ చాలీసా జో పఢ़ే రామచరణ చిత లాయ ।
జో ఇచ్ఛా మన మేం కరై సకల సిద్ధ హో జాయ ॥

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి