Skip to content

Parvati Chalisa in Telugu – పార్వతీ చాలిసా

Maa Parvati Chalisa LyricsPin

Parvati Chalisa is a 40 verse prayer to Goddess Parvati Devi. Get Sri Parvati Chalisa in Telugu Lyrics Pdf here and chant it with devotion for the grace of Mata Parvati Devi.

Parvati Chalisa in Telugu – పార్వతీ చాలిసా 

|| దోహా ||

జయ గిరీ తనయే దక్షజే శంభు ప్రియే గుణఖాని
గణపతి జననీ పార్వతీ అంబే శక్తి భవాని ||

॥ చౌపాయీ ॥

బ్రహ్మా భేద న తుమ్హరో పావే
పంచ బదన నిత తుమకో ధ్యావే ||

షణ్ముఖ కహి న సకత యశ తేరో
సహసబదన శ్రమ కరత ఘనేరో ||

తేఊ పార న పావత మాతా
స్థిత రక్షా లయ హిత సజాతా ||

అధర ప్రవాల సదృశ అరుణారే
అతి కమనీయ నయన కజరారే ||

లలిత లలాట విలేపిత కేశర
కుంకుంమ అక్షత శోభా మనహర ||

కనక బసన కంచుకీ సజాఏ
కటి మేఖలా దివ్య లహరాఏ ||

కంఠ మదార హార కీ శోభా
జాహి దేఖి సహజహి మన లోభా ||

బాలారుణ అనంత ఛబి ధారీ
ఆభూషణ కీ శోభా ప్యారీ ||

నానా రత్న జటిత సింహాసన
తాపర రాజతి హరి చతురానన ||

ఇంద్రాదిక పరివార పూజిత
జగ మృగ నాగ యక్ష రవ కూజిత ||

గిర కైలాస నివాసినీ జయ జయ
కోటిక ప్రభా వికాసిన జయ జయ ||

త్రిభువన సకల కుటుంబ తిహారీ
అణు అణు మహం తుమ్హారీ ఉజియారీ ||

హైం మహేశ ప్రాణేశ తుమ్హారే
త్రిభువన కే జో నిత రఖవారే ||

ఉనసో పతి తుమ ప్రాప్త కీన్హ జబ
సుకృత పురాతన ఉదిత భఏ తబ ||

బూఢా బైల సవారీ జినకీ
మహిమా కా గావే కోఉ తినకీ ||

సదా శ్మశాన బిహారీ శంకర
ఆభూషణ హై భుజంగ భయంకర ||

కంఠ హలాహల కో ఛబి ఛాయీ
నీలకంఠ కీ పదవీ పాయీ ||

దేవ మగన కే హిత అస కీన్హోం
విష లే ఆపు తినహి అమి దీన్హోం ||

తతాకీ తుమ పత్నీ ఛవి ధారిణి
దురిత విదారిణి మంగల కారిణి ||

దేఖి పరమ సౌందర్య తిహారో
త్రిభువన చకిత బనావన హారో ||

భయ భీతా సో మాతా గంగా
లజ్జా మయ హై సలిల తరంగా ||

సౌత సమాన శంభు పహఆయీ
విష్ణు పదాబ్జ ఛోడి సో ధాయీ ||

తేహికోం కమల బదన మురఝాయో
లఖి సత్వర శివ శీశ చఢాయో ||

నిత్యానంద కరీ బరదాయినీ
అభయ భక్త కర నిత అనపాయిని ||

అఖిల పాప త్రయతాప నికందిని
మాహేశ్వరీ హిమాలయ నందిని ||

కాశీ పురీ సదా మన భాయీ
సిద్ధ పీఠ తేహి ఆపు బనాయీ ||

భగవతీ ప్రతిదిన భిక్షా దాత్రీ
కృపా ప్రమోద సనేహ విధాత్రీ ||

రిపుక్షయ కారిణి జయ జయ అంబే
వాచా సిద్ధ కరి అవలంబే ||

గౌరీ ఉమా శంకరీ కాలీ
అన్నపూర్ణా జగ ప్రతిపాలీ ||

సబ జన కీ ఈశ్వరీ భగవతీ
పతిప్రాణా పరమేశ్వరీ సతీ ||

తుమనే కఠిన తపస్యా కీనీ
నారద సోం జబ శిక్షా లీనీ ||

అన్న న నీర న వాయు అహారా
అస్థి మాత్రతన భయఉ తుమ్హారా ||

పత్ర ఘాస కో ఖాద్య న భాయఉ
ఉమా నామ తబ తుమనే పాయఉ ||

తప బిలోకి రిషి సాత పధారే
లగే డిగావన డిగీ న హారే ||

తబ తవ జయ జయ జయ ఉచ్చారేఉ
సప్తరిషీ నిజ గేహ సిధారేఉ ||

సుర విధి విష్ణు పాస తబ ఆఏ
వర దేనే కే వచన సునాఏ ||

మాంగే ఉమా వర పతి తుమ తినసోం
చాహత జగ త్రిభువన నిధి జినసోం ||

ఏవమస్తు కహి తే దోఊ గఏ
సుఫల మనోరథ తుమనే లఏ ||

కరి వివాహ శివ సోం హే భామా
పున: కహాఈ హర కీ బామా ||

జో పఢిహై జన యహ చాలీసా
ధన జన సుఖ దేఇహై తేహి ఈసా ||

|| దోహా ||

కూట చంద్రికా సుభగ శిర జయతి జయతి సుఖ ఖాని
పార్వతీ నిజ భక్త హిత రహహు సదా వరదాని ||

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి