Skip to content

Nirvana Shatakam lyrics in Kannada – ನಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕಂ

Nirvana Shatakam or Atma Shatakam or chidananda roopah shivoham shivohamPin

Nirvana Shatakam, also known as Atma Shatkam, is a devotional composition consisting of 6 verses ( Șaṭ-ka means six-verses) in Sanskrit. It was composed by Sri Adi Shankaracharya around 9th Century CE, summarizing the basic teachings of Advaita Vedanta, or the Hindu teachings of non-dualism. Nirvana Shatakam is also popular as the stotra that has each of its verses ending with “chidananda roopah shivoham shivoham”. Get Nirvana Shatakam lyrics in Kannada, understand its meaning, and chant it to realize your true self and gain peace and tranquility in life.

Nirvana Shatakam in Kannada – ನಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕಂ

ಮನೋಬುದ್ಧ್ಯಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತಾನಿನಾಹಂ,
ನ ಚ ಶ್ರೋತ್ರಜಿಹ್ವೇ ನ ಚ ಘ್ರಾಣನೇತ್ರೇ |
ನ ಚ ವ್ಯೋಮ ಭೂಮಿರ್ನತೇಜೋ ನ ವಾಯುಃ,
ಚಿದಾನಂದರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ಅರ್ಥ (Meaning): ನಾನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಅಥವಾ ಚಿತ್ತ. ನಾನಲ್ಲ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ, ನಾನಲ್ಲ ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ಅಗ್ನಿ, ಅಥವಾ ವಾಯು (ಪಂಚಭೂತ ಗಳು). ನಾನು ಮಂಗಳಕರನಾದ (ಶಿವ) ಚಿದಾನಂದ ರೂಪನು

ನ ಚ ಪ್ರಾಣಸಂಜ್ಞೋ ನ ವೈ ಪಂಚವಾಯುಃ,
ನ ವಾ ಸಪ್ತಧಾತುಃ ನ ವಾ ಪಂಚಕೋಶಃ |
ನ ವಾಕ್ಪಾಣಿಪಾದೌ ನ ಚೋಪಸ್ಥಪಾಯು,
ಚಿದಾನಂದರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ಅರ್ಥ (Meaning): ನಾನಲ್ಲ ಉಸಿರು (ಪ್ರಾಣ), ಪಂಚ ವಾಯು ಕೂಡ ನಾನಲ್ಲ, ನಾನಲ್ಲ ಸಪ್ತ ಧಾತು, ಪಂಚ ಕೋಶ ನಾನಲ್ಲ, ಕೈ, ಕಾಲು, ಬಾಯಿ ಕೊಡ ನಾನಲ್ಲ. ನಾನು ಮಂಗಳಕರನಾದ (ಶಿವ) ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ

ನ ಮೇ ದ್ವೇಷರಾಗೌ ನ ಮೇ ಲೋಭಮೋಹೌ,
ಮದೋ ನೈವ ಮೇ ನೈವ ಮಾತ್ಸರ್ಯಭಾವಃ |
ನ ಧರ್ಮೋ ನ ಚಾರ್ಥೋ ನ ಕಾಮೋ ನ ಮೋಕ್ಷಃ,
ಚಿದಾನಂದರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ಅರ್ಥ (Meaning): ನನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಲ್ಲ, ಲೋಭಮೋಹಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಮದಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಗಳೆಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೂ ನಾನಲ್ಲ. ನಾನು ಮಂಗಳಕರನಾದ (ಶಿವ) ಚಿದಾನಂದ ರೂಪನು.

ನ ಪುಣ್ಯಂ ನ ಪಾಪಂ ನ ಸೌಖ್ಯಂ ನ ದುಃಖಂ,
ನ ಮಂತ್ರೋ ನ ತೀರ್ಥೋ ನ ವೇದಾ ನ ಯಜ್ಞ |
ಅಹಂ ಭೋಜನಂ ನೈವ ಭೋಜ್ಯಂ ನ ಭೋಕ್ತಾ,
ಚಿದಾನಂದರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ಅರ್ಥ (Meaning): ಪುಣ್ಯವು ಅಲ್ಲ ಪಾಪವು ಅಲ್ಲ, ಸುಖ ದುಖಃ ವು ಅಲ್ಲ. ಮಂತ್ರ ತೀರ್ಥ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಜ್ಞ ವು ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಅನುಭವವಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದವನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಮಂಗಳಕರನಾದ (ಶಿವ) ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ

ನ ಮೇ ಮೃತ್ಯುಶಂಕಾ ನ ಮೇ ಜಾತಿಭೇದಃ,
ಪಿತಾ ನೈವ ಮೇ ನೈವ ಮಾತಾ ನ ಜನ್ಮಃ |
ನ ಬಂಧುರ್ನಮಿತ್ರಂ ಗುರುರ್ನೈವ ಶಿಷ್ಯಃ,
ಚಿದಾನಂದರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ಅರ್ಥ (Meaning): ನನಗೆ ಮೃತ್ಯು ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ ಜಾತಿ ಬೇಧವು ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಬಂಧು ಬಳಗವಿಲ್ಲದ, ನಾನು ಮಂಗಳಕರನಾದ (ಶಿವ) ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ

ಅಹಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪೋ,
ವಿಭುತ್ವಾಚ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಮ್ |
ನ ಚಾ ಸಂಗತ ನೈವ ಮುಕ್ತಿರ್ನ ಮೇಯಃ,
ಚಿದಾನಂದರೂಪಃ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ||

ಅರ್ಥ (Meaning): ನಾನು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರಿ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಬಂಧಿಯೂ ಅಲ್ಲದ ಮುಕ್ತಿಯು ಅಲ್ಲದ, ನಾನು ಮಂಗಳಕರನಾದ (ಶಿವ) ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ

 

1 thought on “Nirvana Shatakam lyrics in Kannada – ನಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕಂ”

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ