Skip to content

Ganapathi Sahasranama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Ganapathi Sahasranama Stotram or ganapati sahasranama stotramPin

Ganapathi Sahasranama Stotram is the 1000 names of Lord Ganesha composed in the form of a hymn. Get Sri Maha Ganapathi Sahasranama Stotram in Kannada Pdf Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Lord Ganapati.

Ganapathi Sahasranama Stotram in Kannada – ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ |

ಕಥಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಸ್ವಂ ಗಣೇಶ ಉಪದಿಷ್ಟವಾನ್ |
ಶಿವಾಯ ತನ್ಮಮಾಚಕ್ಷ್ವ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹತತ್ಪರ || ೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |

ದೇವದೇವಃ ಪುರಾರಾತಿಃ ಪುರತ್ರಯಜಯೋದ್ಯಮೇ |
ಅನರ್ಚನಾದ್ಗಣೇಶಸ್ಯ ಜಾತೋ ವಿಘ್ನಾಕುಲಃ ಕಿಲ || ೨ ||

ಮನಸಾ ಸ ವಿನಿರ್ಧಾರ್ಯ ತತಸ್ತದ್ವಿಘ್ನಕಾರಣಮ್ |
ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಯಥಾವಿಧಿ || ೩ ||

ವಿಘ್ನಪ್ರಶಮನೋಪಾಯಮಪೃಚ್ಛದಪರಾಜಿತಃ |
ಸಂತುಷ್ಟಃ ಪೂಜಯಾ ಶಂಭೋರ್ಮಹಾಗಣಪತಿಃ ಸ್ವಯಮ್ || ೪ ||

ಸರ್ವವಿಘ್ನೈಕಹರಣಂ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಮ್ |
ತತಸ್ತಸ್ಮೈ ಸ್ವಕಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮಿದಮಬ್ರವೀತ್ || ೫ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ ಗಂ ಬೀಜಂ ಹುಂ ಶಕ್ತಿಃ ಸ್ವಾಹಾ ಕೀಲಕಂ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |

ಗಜವದನಮಚಿಂತ್ಯಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಬೃಹದುದರಮಶೇಷಂ ಭೂತಿರಾಜಂ ಪುರಾಣಮ್ |
ಅಮರವರಸುಪೂಜ್ಯಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ ಸುರೇಶಂ
ಪಶುಪತಿಸುತಮೀಶಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ನಮಾಮಿ ||

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ |

ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರೋ ಗಣಕ್ರೀಡೋ ಗಣನಾಥೋ ಗಣಾಧಿಪಃ |
ಏಕದಂಷ್ಟ್ರೋ ವಕ್ರತುಂಡೋ ಗಜವಕ್ತ್ರೋ ಮಹೋದರಃ || ೧ ||

ಲಂಬೋದರೋ ಧೂಮ್ರವರ್ಣೋ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನನಾಯಕಃ |
ಸುಮುಖೋ ದುರ್ಮುಖೋ ಬುದ್ಧೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗಜಾನನಃ || ೨ ||

ಭೀಮಃ ಪ್ರಮೋದ ಆಮೋದಃ ಸುರಾನಂದೋ ಮದೋತ್ಕಟಃ |
ಹೇರಂಬಃ ಶಂಬರಃ ಶಂಭುರ್ಲಂಬಕರ್ಣೋ ಮಹಾಬಲಃ || ೩ ||

ನಂದನೋಽಲಂಪಟೋಽಭೀರುರ್ಮೇಘನಾದೋ ಗಣಂಜಯಃ |
ವಿನಾಯಕೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ಧೀರಶೂರೋ ವರಪ್ರದಃ || ೪ ||

ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಃ |
ರುದ್ರಪ್ರಿಯೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮಾಪುತ್ರೋಽಘನಾಶನಃ || ೫ ||

ಕುಮಾರಗುರುರೀಶಾನಪುತ್ರೋ ಮೂಷಕವಾಹನಃ |
ಸಿದ್ಧಿಪ್ರಿಯಃ ಸಿದ್ಧಿಪತಿಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಃ || ೬ ||

ಅವಿಘ್ನಸ್ತುಂಬುರುಃ ಸಿಂಹವಾಹನೋ ಮೋಹಿನೀಪ್ರಿಯಃ |
ಕಟಂಕಟೋ ರಾಜಪುತ್ರಃ ಶಾಲಕಃ ಸಮ್ಮಿತೋಽಮಿತಃ || ೭ ||

ಕೂಷ್ಮಾಂಡಸಾಮಸಂಭೂತಿರ್ದುರ್ಜಯೋ ಧೂರ್ಜಯೋ ಜಯಃ |
ಭೂಪತಿರ್ಭುವನಪತಿರ್ಭೂತಾನಾಂಪತಿರವ್ಯಯಃ || ೮ ||

ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಮುಖೋ ವಿಶ್ವರೂಪೋ ನಿಧಿರ್ಘೃಣಿಃ |
ಕವಿಃ ಕವೀನಾಮೃಷಭೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿಃ || ೯ ||

ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜೋ ನಿಧಿಪತಿರ್ನಿಧಿಪ್ರಿಯಪತಿಪ್ರಿಯಃ |
ಹಿರಣ್ಮಯಪುರಾಂತಃಸ್ಥಃ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಃ || ೧೦ ||

ಕರಾಹತಿಧ್ವಸ್ತಸಿಂಧುಸಲಿಲಃ ಪೂಷದಂತಭಿತ್ |
ಉಮಾಂಕಕೇಲಿಕುತುಕೀ ಮುಕ್ತಿದಃ ಕುಲಪಾಲನಃ || ೧೧ ||

ಕಿರೀಟೀ ಕುಂಡಲೀ ಹಾರೀ ವನಮಾಲೀ ಮನೋಮಯಃ |
ವೈಮುಖ್ಯಹತದೈತ್ಯಶ್ರೀಃ ಪಾದಾಹತಿಜಿತಕ್ಷಿತಿಃ || ೧೨ ||

ಸದ್ಯೋಜಾತಸ್ವರ್ಣಮುಂಜಮೇಖಲೀ ದುರ್ನಿಮಿತ್ತಹೃತ್ |
ದುಃಸ್ವಪ್ನಹೃತ್ಪ್ರಸಹನೋ ಗುಣೀ ನಾದಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ || ೧೩ ||

ಸುರೂಪಃ ಸರ್ವನೇತ್ರಾಧಿವಾಸೋ ವೀರಾಸನಾಶ್ರಯಃ |
ಪೀತಾಂಬರಃ ಖಂಡರದಃ ಖಂಡೇಂದುಕೃತಶೇಖರಃ || ೧೪ ||

ಚಿತ್ರಾಂಕಶ್ಯಾಮದಶನೋ ಫಾಲಚಂದ್ರಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ |
ಯೋಗಾಧಿಪಸ್ತಾರಕಸ್ಥಃ ಪುರುಷೋ ಗಜಕರ್ಣಕಃ || ೧೫ ||

ಗಣಾಧಿರಾಜೋ ವಿಜಯಸ್ಥಿರೋ ಗಜಪತಿಧ್ವಜೀ |
ದೇವದೇವಃ ಸ್ಮರಪ್ರಾಣದೀಪಕೋ ವಾಯುಕೀಲಕಃ || ೧೬ ||

ವಿಪಶ್ಚಿದ್ವರದೋ ನಾದೋನ್ನಾದಭಿನ್ನಬಲಾಹಕಃ |
ವರಾಹರದನೋ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಂಬರಃ || ೧೭ ||

ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಧರೋ ದೇವತ್ರಾತಾ ದೈತ್ಯವಿಮರ್ದನಃ |
ಶಂಭುವಕ್ತ್ರೋದ್ಭವಃ ಶಂಭುಕೋಪಹಾ ಶಂಭುಹಾಸ್ಯಭೂಃ || ೧೮ ||

ಶಂಭುತೇಜಾಃ ಶಿವಾಶೋಕಹಾರೀ ಗೌರೀಸುಖಾವಹಃ |
ಉಮಾಂಗಮಲಜೋ ಗೌರೀತೇಜೋಭೂಃ ಸ್ವರ್ಧುನೀಭವಃ || ೧೯ ||

ಯಜ್ಞಕಾಯೋ ಮಹಾನಾದೋ ಗಿರಿವರ್ಷ್ಮಾ ಶುಭಾನನಃ |
ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ಧಾ ಕಕುಪ್ಛ್ರುತಿಃ || ೨೦ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕುಂಭಶ್ಚಿದ್ವ್ಯೋಮಫಾಲಃ ಸತ್ಯಶಿರೋರುಹಃ |
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಲಯೋನ್ಮೇಷನಿಮೇಷೋಽಗ್ನ್ಯರ್ಕಸೋಮದೃಕ್ || ೨೧ ||

ಗಿರೀಂದ್ರೈಕರದೋ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮೋಷ್ಠಃ ಸಾಮಬೃಂಹಿತಃ |
ಗ್ರಹರ್ಕ್ಷದಶನೋ ವಾಣೀಜಿಹ್ವೋ ವಾಸವನಾಸಿಕಃ || ೨೨ ||

ಕುಲಾಚಲಾಂಸಃ ಸೋಮಾರ್ಕಘಂಟೋ ರುದ್ರಶಿರೋಧರಃ |
ನದೀನದಭುಜಃ ಸರ್ಪಾಂಗುಳೀಕಸ್ತಾರಕಾನಖಃ || ೨೩ ||

ಭ್ರೂಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಿತಕರೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮದೋತ್ಕಟಃ |
ವ್ಯೋಮನಾಭಿಃ ಶ್ರೀಹೃದಯೋ ಮೇರುಪೃಷ್ಠೋಽರ್ಣವೋದರಃ || ೨೪ ||

ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವರಕ್ಷಃಕಿನ್ನರಮಾನುಷಃ |
ಪೃಥ್ವೀಕಟಿಃ ಸೃಷ್ಟಿಲಿಂಗಃ ಶೈಲೋರುರ್ದಸ್ರಜಾನುಕಃ || ೨೫ ||

ಪಾತಾಳಜಂಘೋ ಮುನಿಪಾತ್ಕಾಲಾಂಗುಷ್ಠಸ್ತ್ರಯೀತನುಃ |
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಲಾಂಗೂಲೋ ಹೃದಯಾಲಾನನಿಶ್ಚಲಃ || ೨೬ ||

ಹೃತ್ಪದ್ಮಕರ್ಣಿಕಾಶಾಲಿವಿಯತ್ಕೇಲಿಸರೋವರಃ |
ಸದ್ಭಕ್ತಧ್ಯಾನನಿಗಡಃ ಪೂಜಾವಾರೀನಿವಾರಿತಃ || ೨೭ ||

ಪ್ರತಾಪೀ ಕಶ್ಯಪಸುತೋ ಗಣಪೋ ವಿಷ್ಟಪೀ ಬಲೀ |
ಯಶಸ್ವೀ ಧಾರ್ಮಿಕಃ ಸ್ವೋಜಾಃ ಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರಥಮೇಶ್ವರಃ || ೨೮ ||

ಚಿಂತಾಮಣಿದ್ವೀಪಪತಿಃ ಕಲ್ಪದ್ರುಮವನಾಲಯಃ |
ರತ್ನಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಶ್ರಯಃ || ೨೯ ||

ತೀವ್ರಾಶಿರೋಧೃತಪದೋ ಜ್ವಾಲಿನೀಮೌಲಿಲಾಲಿತಃ |
ನಂದಾನಂದಿತಪೀಠಶ್ರೀರ್ಭೋಗದಾಭೂಷಿತಾಸನಃ || ೩೦ ||

ಸಕಾಮದಾಯಿನೀಪೀಠಃ ಸ್ಫುರದುಗ್ರಾಸನಾಶ್ರಯಃ |
ತೇಜೋವತೀಶಿರೋರತ್ನಂ ಸತ್ಯಾನಿತ್ಯಾವತಂಸಿತಃ || ೩೧ ||

ಸವಿಘ್ನನಾಶಿನೀಪೀಠಃ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಂಬುಜಾಶ್ರಯಃ |
ಲಿಪಿಪದ್ಮಾಸನಾಧಾರೋ ವಹ್ನಿಧಾಮತ್ರಯಾಶ್ರಯಃ || ೩೨ ||

ಉನ್ನತಪ್ರಪದೋ ಗೂಢಗುಲ್ಫಃ ಸಂವೃತ್ತಪಾರ್ಷ್ಣಿಕಃ |
ಪೀನಜಂಘಃ ಶ್ಲಿಷ್ಟಜಾನುಃ ಸ್ಥೂಲೋರುಃ ಪ್ರೋನ್ನಮತ್ಕಟಿಃ || ೩೩ ||

ನಿಮ್ನನಾಭಿಃ ಸ್ಥೂಲಕುಕ್ಷಿಃ ಪೀನವಕ್ಷಾ ಬೃಹದ್ಭುಜಃ |
ಪೀನಸ್ಕಂಧಃ ಕಂಬುಕಂಠೋ ಲಂಬೋಷ್ಠೋ ಲಂಬನಾಸಿಕಃ || ೩೪ ||

ಭಗ್ನವಾಮರದಸ್ತುಂಗಸವ್ಯದಂತೋ ಮಹಾಹನುಃ |
ಹ್ರಸ್ವನೇತ್ರತ್ರಯಃ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣೋ ನಿಬಿಡಮಸ್ತಕಃ || ೩೫ ||

ಸ್ತಬಕಾಕಾರಕುಂಭಾಗ್ರೋ ರತ್ನಮೌಳಿರ್ನಿರಂಕುಶಃ |
ಸರ್ಪಹಾರಕಟೀಸೂತ್ರಃ ಸರ್ಪಯಜ್ಞೋಪವೀತವಾನ್ || ೩೬ ||

ಸರ್ಪಕೋಟೀರಕಟಕಃ ಸರ್ಪಗ್ರೈವೇಯಕಾಂಗದಃ |
ಸರ್ಪಕಕ್ಷ್ಯೋದರಾಬಂಧಃ ಸರ್ಪರಾಜೋತ್ತರೀಯಕಃ || ೩೭ ||

ರಕ್ತೋ ರಕ್ತಾಂಬರಧರೋ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಣಃ |
ರಕ್ತೇಕ್ಷಣೋ ರಕ್ತಕರೋ ರಕ್ತತಾಲ್ವೋಷ್ಠಪಲ್ಲವಃ || ೩೮ ||

ಶ್ವೇತಃ ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರಃ ಶ್ವೇತಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಣಃ |
ಶ್ವೇತಾತಪತ್ರರುಚಿರಃ ಶ್ವೇತಚಾಮರವೀಜಿತಃ || ೩೯ ||

ಸರ್ವಾವಯವಸಂಪೂರ್ಣಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಃ |
ಸರ್ವಾಭರಣಶೋಭಾಢ್ಯಃ ಸರ್ವಶೋಭಾಸಮನ್ವಿತಃ || ೪೦ ||

ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಳ್ಯಃ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಮ್ |
ಸರ್ವದೈಕಕರಃ ಶಾರ‍್ಙ್ಗೀ ಬೀಜಾಪೂರೀ ಗದಾಧರಃ || ೪೧ ||

ಇಕ್ಷುಚಾಪಧರಃ ಶೂಲೀ ಚಕ್ರಪಾಣಿಃ ಸರೋಜಭೃತ್ |
ಪಾಶೀ ಧೃತೋತ್ಪಲಃ ಶಾಲೀಮಂಜರೀಭೃತ್ ಸ್ವದಂತಭೃತ್ || ೪೨ ||

ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಧರೋ ವಿಶ್ವಾಭಯದೈಕಕರೋ ವಶೀ |
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರೋ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾವಾನ್ ಮುದ್ಗರಾಯುಧಃ || ೪೩ ||

ಪೂರ್ಣಪಾತ್ರೀ ಕಂಬುಧರೋ ವಿಧೃತಾಲಿಸಮುದ್ಗಕಃ |
ಮಾತುಲುಂಗಧರಶ್ಚೂತಕಲಿಕಾಭೃತ್ಕುಠಾರವಾನ್ || ೪೪ ||

ಪುಷ್ಕರಸ್ಥಸ್ವರ್ಣಘಟೀಪೂರ್ಣರತ್ನಾಭಿವರ್ಷಕಃ |
ಭಾರತೀಸುಂದರೀನಾಥೋ ವಿನಾಯಕರತಿಪ್ರಿಯಃ || ೪೫ ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯತಮಃ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀಮನೋರಮಃ |
ರಮಾರಮೇಶಪೂರ್ವಾಂಗೋ ದಕ್ಷಿಣೋಮಾಮಹೇಶ್ವರಃ || ೪೬ ||

ಮಹೀವರಾಹವಾಮಾಂಗೋ ರತಿಕಂದರ್ಪಪಶ್ಚಿಮಃ |
ಆಮೋದಮೋದಜನನಃ ಸಪ್ರಮೋದಪ್ರಮೋದನಃ || ೪೭ ||

ಸಮೇಧಿತಸಮೃದ್ಧಶ್ರೀರೃದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಪ್ರವರ್ತಕಃ |
ದತ್ತಸೌಮುಖ್ಯಸುಮುಖಃ ಕಾಂತಿಕಂದಳಿತಾಶ್ರಯಃ || ೪೮ ||

ಮದನಾವತ್ಯಾಶ್ರಿತಾಂಘ್ರಿಃ ಕೃತ್ತದೌರ್ಮುಖ್ಯದುರ್ಮುಖಃ |
ವಿಘ್ನಸಂಪಲ್ಲವೋಪಘ್ನಸೇವೋನ್ನಿದ್ರಮದದ್ರವಃ || ೪೯ ||

ವಿಘ್ನಕೃನ್ನಿಘ್ನಚರಣೋ ದ್ರಾವಿಣೀಶಕ್ತಿಸತ್ಕೃತಃ |
ತೀವ್ರಾಪ್ರಸನ್ನನಯನೋ ಜ್ವಾಲಿನೀಪಾಲಿತೈಕದೃಕ್ || ೫೦ ||

ಮೋಹಿನೀಮೋಹನೋ ಭೋಗದಾಯಿನೀಕಾಂತಿಮಂಡಿತಃ |
ಕಾಮಿನೀಕಾಂತವಕ್ತ್ರಶ್ರೀರಧಿಷ್ಠಿತವಸುಂಧರಃ || ೫೧ ||

ವಸುಂಧರಾಮದೋನ್ನದ್ಧಮಹಾಶಂಖನಿಧಿಪ್ರಭುಃ |
ನಮದ್ವಸುಮತೀಮೌಲಿಮಹಾಪದ್ಮನಿಧಿಪ್ರಭುಃ || ೫೨ ||

ಸರ್ವಸದ್ಗುರುಸಂಸೇವ್ಯಃ ಶೋಚಿಷ್ಕೇಶಹೃದಾಶ್ರಯಃ |
ಈಶಾನಮೂರ್ಧಾ ದೇವೇಂದ್ರಶಿಖಾ ಪವನನಂದನಃ || ೫೩ ||

ಅಗ್ರಪ್ರತ್ಯಗ್ರನಯನೋ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂಪ್ರಯೋಗವಿತ್ |
ಐರಾವತಾದಿಸರ್ವಾಶಾವಾರಣಾವರಣಪ್ರಿಯಃ || ೫೪ ||

ವಜ್ರಾದ್ಯಸ್ತ್ರಪರೀವಾರೋ ಗಣಚಂಡಸಮಾಶ್ರಯಃ |
ಜಯಾಜಯಪರೀವಾರೋ ವಿಜಯಾವಿಜಯಾವಹಃ || ೫೫ ||

ಅಜಿತಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಾವತಂಸಿತಃ |
ವಿಲಾಸಿನೀಕೃತೋಲ್ಲಾಸಃ ಶೌಂಡೀಸೌಂದರ್ಯಮಂಡಿತಃ || ೫೬ ||

ಅನಂತಾನಂತಸುಖದಃ ಸುಮಂಗಳಸುಮಂಗಳಃ |
ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿನಿಷೇವಿತಃ || ೫೭ ||

ಸುಭಗಾಸಂಶ್ರಿತಪದೋ ಲಲಿತಾಲಲಿತಾಶ್ರಯಃ |
ಕಾಮಿನೀಕಾಮನಃ ಕಾಮಮಾಲಿನೀಕೇಳಿಲಾಲಿತಃ || ೫೮ ||

ಸರಸ್ವತ್ಯಾಶ್ರಯೋ ಗೌರೀನಂದನಃ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಃ |
ಗುರುಗುಪ್ತಪದೋ ವಾಚಾಸಿದ್ಧೋ ವಾಗೀಶ್ವರೀಪತಿಃ || ೫೯ ||

ನಲಿನೀಕಾಮುಕೋ ವಾಮಾರಾಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮನೋರಮಃ |
ರೌದ್ರೀಮುದ್ರಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಹುಂಬೀಜಸ್ತುಂಗಶಕ್ತಿಕಃ || ೬೦ ||

ವಿಶ್ವಾದಿಜನನತ್ರಾಣಃ ಸ್ವಾಹಾಶಕ್ತಿಃ ಸಕೀಲಕಃ |
ಅಮೃತಾಬ್ಧಿಕೃತಾವಾಸೋ ಮದಘೂರ್ಣಿತಲೋಚನಃ || ೬೧ ||

ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣೇಶೋ ಗಣನಾಯಕಃ |
ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕಸಂಸಿದ್ಧಿರ್ನಿತ್ಯಶೈವೋ ದಿಗಂಬರಃ || ೬೨ ||

ಅನಪಾಯೋಽನಂತದೃಷ್ಟಿರಪ್ರಮೇಯೋಽಜರಾಮರಃ |
ಅನಾವಿಲೋಽಪ್ರತಿರಥೋ ಹ್ಯಚ್ಯುತೋಽಮೃತಮಕ್ಷರಮ್ || ೬೩ ||

ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯೋಽಕ್ಷಯೋಽಜಯ್ಯೋಽನಾಧಾರೋಽನಾಮಯೋಽಮಲಃ |
ಅಮೋಘಸಿದ್ಧಿರದ್ವೈತಮಘೋರೋಽಪ್ರಮಿತಾನನಃ || ೬೪ ||

ಅನಾಕಾರೋಽಬ್ಧಿಭೂಮ್ಯಗ್ನಿಬಲಘ್ನೋಽವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಃ |
ಆಧಾರಪೀಠ ಆಧಾರ ಆಧಾರಾಧೇಯವರ್ಜಿತಃ || ೬೫ ||

ಆಖುಕೇತನ ಆಶಾಪೂರಕ ಆಖುಮಹಾರಥಃ |
ಇಕ್ಷುಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥ ಇಕ್ಷುಭಕ್ಷಣಲಾಲಸಃ || ೬೬ ||

ಇಕ್ಷುಚಾಪಾತಿರೇಕಶ್ರೀರಿಕ್ಷುಚಾಪನಿಷೇವಿತಃ |
ಇಂದ್ರಗೋಪಸಮಾನಶ್ರೀರಿಂದ್ರನೀಲಸಮದ್ಯುತಿಃ || ೬೭ ||

ಇಂದೀವರದಲಶ್ಯಾಮಃ ಇಂದುಮಂಡಲನಿರ್ಮಲಃ |
ಇಧ್ಮಪ್ರಿಯ ಇಡಾಭಾಗ ಇಡಾಧಾಮೇಂದಿರಾಪ್ರಿಯಃ || ೬೮ ||

ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿಘ್ನವಿಧ್ವಂಸೀ ಇತಿಕರ್ತವ್ಯತೇಪ್ಸಿತಃ |
ಈಶಾನಮೌಲಿರೀಶಾನ ಈಶಾನಸುತ ಈತಿಹಾ || ೬೯ ||

ಈಷಣಾತ್ರಯಕಲ್ಪಾಂತ ಈಹಾಮಾತ್ರವಿವರ್ಜಿತಃ |
ಉಪೇಂದ್ರ ಉಡುಭೃನ್ಮೌಲಿರುಂಡೇರಕಬಲಿಪ್ರಿಯಃ || ೭೦ ||

ಉನ್ನತಾನನ ಉತ್ತುಂಗಃ ಉದಾರತ್ರಿದಶಾಗ್ರಣೀಃ |
ಊರ್ಜಸ್ವಾನೂಷ್ಮಲಮದ ಊಹಾಪೋಹದುರಾಸದಃ || ೭೧ ||

ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮಸಂಭೂತಿರೃದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಪ್ರವರ್ತಕಃ |
ಋಜುಚಿತ್ತೈಕಸುಲಭಃ ಋಣತ್ರಯವಿಮೋಚಕಃ || ೭೨ ||

ಲುಪ್ತವಿಘ್ನಃ ಸ್ವಭಕ್ತಾನಾಂ ಲುಪ್ತಶಕ್ತಿಃ ಸುರದ್ವಿಷಾಮ್ |
ಲುಪ್ತಶ್ರೀರ್ವಿಮುಖಾರ್ಚಾನಾಂ ಲೂತಾವಿಸ್ಫೋಟನಾಶನಃ || ೭೩ ||

ಏಕಾರಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಏಕಪಾದಕೃತಾಸನಃ |
ಏಜಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಶ್ರೀರೇಧಿತಾಖಿಲಸಂಶ್ರಯಃ || ೭೪ ||

ಐಶ್ವರ್ಯನಿಧಿರೈಶ್ವರ್ಯಮೈಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಪ್ರದಃ |
ಐರಮ್ಮದಸಮೋನ್ಮೇಷಃ ಐರಾವತನಿಭಾನನಃ || ೭೫ ||

ಓಂಕಾರವಾಚ್ಯ ಓಂಕಾರ ಓಜಸ್ವಾನೋಷಧೀಪತಿಃ |
ಔದಾರ್ಯನಿಧಿರೌದ್ಧತ್ಯಧುರ್ಯ ಔನ್ನತ್ಯನಿಸ್ವನಃ || ೭೬ ||

ಅಂಕುಶಃಸುರನಾಗಾನಾಮಂಕುಶಃಸುರವಿದ್ವಿಷಾಮ್ |
ಅಃಸಮಸ್ತವಿಸರ್ಗಾಂತಪದೇಷುಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ || ೭೭ ||

ಕಮಂಡಲುಧರಃ ಕಲ್ಪಃ ಕಪರ್ದೀ ಕಲಭಾನನಃ |
ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಕರ್ಮಕರ್ತಾ ಕರ್ಮಾಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ || ೭೮ ||

ಕದಂಬಗೋಲಕಾಕಾರಃ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಗಣನಾಯಕಃ |
ಕಾರುಣ್ಯದೇಹಃ ಕಪಿಲಃ ಕಥಕಃ ಕಟಿಸೂತ್ರಭೃತ್ || ೭೯ ||

ಖರ್ವಃ ಖಡ್ಗಪ್ರಿಯಃ ಖಡ್ಗಖಾತಾಂತಸ್ಥಃ ಖನಿರ್ಮಲಃ |
ಖಲ್ವಾಟಶೃಂಗನಿಲಯಃ ಖಟ್ವಾಂಗೀ ಖದುರಾಸದಃ || ೮೦ ||

ಗುಣಾಢ್ಯೋ ಗಹನೋ ಗಸ್ಥೋ ಗದ್ಯಪದ್ಯಸುಧಾರ್ಣವಃ |
ಗದ್ಯಗಾನಪ್ರಿಯೋ ಗರ್ಜೋ ಗೀತಗೀರ್ವಾಣಪೂರ್ವಜಃ || ೮೧ ||

ಗುಹ್ಯಾಚಾರರತೋ ಗುಹ್ಯೋ ಗುಹ್ಯಾಗಮನಿರೂಪಿತಃ |
ಗುಹಾಶಯೋ ಗುಹಾಬ್ಧಿಸ್ಥೋ ಗುರುಗಮ್ಯೋ ಗುರೋರ್ಗುರುಃ || ೮೨ ||

ಘಂಟಾಘರ್ಘರಿಕಾಮಾಲೀ ಘಟಕುಂಭೋ ಘಟೋದರಃ |
ಚಂಡಶ್ಚಂಡೇಶ್ವರಸುಹೃಚ್ಚಂಡೀಶಶ್ಚಂಡವಿಕ್ರಮಃ || ೮೩ ||

ಚರಾಚರಪತಿಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿಚರ್ವಣಲಾಲಸಃ |
ಛಂದಶ್ಛಂದೋವಪುಶ್ಛಂದೋದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯಶ್ಛಂದವಿಗ್ರಹಃ || ೮೪ ||

ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಜಗದೀಶೋ ಜಗನ್ಮಯಃ |
ಜಪೋ ಜಪಪರೋ ಜಪ್ಯೋ ಜಿಹ್ವಾಸಿಂಹಾಸನಪ್ರಭುಃ || ೮೫ ||

ಝಲಜ್ಝಲೋಲ್ಲಸದ್ದಾನಝಂಕಾರಿಭ್ರಮರಾಕುಲಃ |
ಟಂಕಾರಸ್ಫಾರಸಂರಾವಷ್ಟಂಕಾರಿಮಣಿನೂಪುರಃ || ೮೬ ||

ಠದ್ವಯೀಪಲ್ಲವಾಂತಃಸ್ಥಸರ್ವಮಂತ್ರೈಕಸಿದ್ಧಿದಃ |
ಡಿಂಡಿಮುಂಡೋ ಡಾಕಿನೀಶೋ ಡಾಮರೋ ಡಿಂಡಿಮಪ್ರಿಯಃ || ೮೭ ||

ಢಕ್ಕಾನಿನಾದಮುದಿತೋ ಢೌಕೋ ಢುಂಢಿವಿನಾಯಕಃ |
ತತ್ತ್ವಾನಾಂ ಪರಮಂ ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಂ ಪದನಿರೂಪಿತಃ || ೮೮ ||

ತಾರಕಾಂತರಸಂಸ್ಥಾನಸ್ತಾರಕಸ್ತಾರಕಾಂತಕಃ |
ಸ್ಥಾಣುಃ ಸ್ಥಾಣುಪ್ರಿಯಃ ಸ್ಥಾತಾ ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಜಗತ್ || ೮೯ ||

ದಕ್ಷಯಜ್ಞಪ್ರಮಥನೋ ದಾತಾ ದಾನವಮೋಹನಃ |
ದಯಾವಾನ್ ದಿವ್ಯವಿಭವೋ ದಂಡಭೃದ್ದಂಡನಾಯಕಃ || ೯೦ ||

ದಂತಪ್ರಭಿನ್ನಾಭ್ರಮಾಲೋ ದೈತ್ಯವಾರಣದಾರಣಃ |
ದಂಷ್ಟ್ರಾಲಗ್ನದ್ವಿಪಘಟೋ ದೇವಾರ್ಥನೃಗಜಾಕೃತಿಃ || ೯೧ ||

ಧನಧಾನ್ಯಪತಿರ್ಧನ್ಯೋ ಧನದೋ ಧರಣೀಧರಃ |
ಧ್ಯಾನೈಕಪ್ರಕಟೋ ಧ್ಯೇಯೋ ಧ್ಯಾನಂ ಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಃ || ೯೨ ||

ನಂದ್ಯೋ ನಂದಿಪ್ರಿಯೋ ನಾದೋ ನಾದಮಧ್ಯಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ |
ನಿಷ್ಕಳೋ ನಿರ್ಮಲೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯೋ ನಿರಾಮಯಃ || ೯೩ ||

ಪರಂ ವ್ಯೋಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂ ಪದಮ್ |
ಪರಾತ್ಪರಃ ಪಶುಪತಿಃ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಕಃ || ೯೪ ||

ಪೂರ್ಣಾನಂದಃ ಪರಾನಂದಃ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |
ಪದ್ಮಪ್ರಸನ್ನನಯನಃ ಪ್ರಣತಾಽಜ್ಞಾನಮೋಚನಃ || ೯೫ ||

ಪ್ರಮಾಣಪ್ರತ್ಯಯಾತೀತಃ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿನಿವಾರಣಃ |
ಫಲಹಸ್ತಃ ಫಣಿಪತಿಃ ಫೇತ್ಕಾರಃ ಫಾಣಿತಪ್ರಿಯಃ || ೯೬ ||

ಬಾಣಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಳೋ ಬಾಲಕೇಳಿಕುತೂಹಲೀ |
ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಚಿತಪದೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ || ೯೭ ||

ಬೃಹತ್ತಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಪರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ |
ಬೃಹನ್ನಾದಾಗ್ರ್ಯಚೀತ್ಕಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾವಲಿಮೇಖಲಃ || ೯೮ ||

ಭ್ರೂಕ್ಷೇಪದತ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀಕೋ ಭರ್ಗೋ ಭದ್ರೋ ಭಯಾಪಹಃ |
ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತಿಸುಲಭೋ ಭೂತಿದೋ ಭೂತಿಭೂಷಣಃ || ೯೯ ||

ಭವ್ಯೋ ಭೂತಾಲಯೋ ಭೋಗದಾತಾ ಭ್ರೂಮಧ್ಯಗೋಚರಃ |
ಮಂತ್ರೋ ಮಂತ್ರಪತಿರ್ಮಂತ್ರೀ ಮದಮತ್ತಮನೋರಮಃ || ೧೦೦ ||

ಮೇಖಲಾವಾನ್ ಮಂದಗತಿರ್ಮತಿಮತ್ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ |
ಮಹಾಬಲೋ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾಪ್ರಾಣೋ ಮಹಾಮನಾಃ || ೧೦೧ ||

ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಪತಿರ್ಯಜ್ಞಗೋಪ್ತಾ ಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಃ |
ಯಶಸ್ಕರೋ ಯೋಗಗಮ್ಯೋ ಯಾಜ್ಞಿಕೋ ಯಾಜಕಪ್ರಿಯಃ || ೧೦೨ ||

ರಸೋ ರಸಪ್ರಿಯೋ ರಸ್ಯೋ ರಂಜಕೋ ರಾವಣಾರ್ಚಿತಃ |
ರಕ್ಷೋರಕ್ಷಾಕರೋ ರತ್ನಗರ್ಭೋ ರಾಜ್ಯಸುಖಪ್ರದಃ || ೧೦೩ ||

ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಲಕ್ಷಪ್ರದೋ ಲಕ್ಷ್ಯೋ ಲಯಸ್ಥೋ ಲಡ್ಡುಕಪ್ರಿಯಃ |
ಲಾನಪ್ರಿಯೋ ಲಾಸ್ಯಪರೋ ಲಾಭಕೃಲ್ಲೋಕವಿಶ್ರುತಃ || ೧೦೪ ||

ವರೇಣ್ಯೋ ವಹ್ನಿವದನೋ ವಂದ್ಯೋ ವೇದಾಂತಗೋಚರಃ |
ವಿಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರ್ವಿಧಾತಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ || ೧೦೫ ||

ವಾಮದೇವೋ ವಿಶ್ವನೇತಾ ವಜ್ರಿವಜ್ರನಿವಾರಣಃ |
ವಿಶ್ವಬಂಧನವಿಷ್ಕಂಭಾಧಾರೋ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಭುಃ || ೧೦೬ ||

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ ಶಮಪ್ರಾಪ್ಯಃ ಶಂಭುಶಕ್ತಿಗಣೇಶ್ವರಃ |
ಶಾಸ್ತಾ ಶಿಖಾಗ್ರನಿಲಯಃ ಶರಣ್ಯಃ ಶಿಖರೀಶ್ವರಃ || ೧೦೭ ||

ಷಡೃತುಕುಸುಮಸ್ರಗ್ವೀ ಷಡಾಧಾರಃ ಷಡಕ್ಷರಃ |
ಸಂಸಾರವೈದ್ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಭೇಷಜಭೇಷಜಮ್ || ೧೦೮ ||

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕ್ರೀಡಃ ಸುರಕುಂಜರಭೇದನಃ |
ಸಿಂದೂರಿತಮಹಾಕುಂಭಃ ಸದಸದ್ವ್ಯಕ್ತಿದಾಯಕಃ || ೧೦೯ ||

ಸಾಕ್ಷೀ ಸಮುದ್ರಮಥನಃ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಃ ಸ್ವದಕ್ಷಿಣಃ |
ಸ್ವತಂತ್ರಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಸಾಮಗಾನರತಃ ಸುಖೀ || ೧೧೦ ||

ಹಂಸೋ ಹಸ್ತಿಪಿಶಾಚೀಶೋ ಹವನಂ ಹವ್ಯಕವ್ಯಭುಕ್ |
ಹವ್ಯೋ ಹುತಪ್ರಿಯೋ ಹರ್ಷೋ ಹೃಲ್ಲೇಖಾಮಂತ್ರಮಧ್ಯಗಃ || ೧೧೧ ||

ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪಃ ಕ್ಷಮಾಭರ್ತಾ ಕ್ಷಮಾಪರಪರಾಯಣಃ |
ಕ್ಷಿಪ್ರಕ್ಷೇಮಕರಃ ಕ್ಷೇಮಾನಂದಃ ಕ್ಷೋಣೀಸುರದ್ರುಮಃ || ೧೧೨ ||

ಧರ್ಮಪ್ರದೋಽರ್ಥದಃ ಕಾಮದಾತಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಃ |
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದೋ ವಿಭವದೋ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಃ || ೧೧೩ ||

ಆಭಿರೂಪ್ಯಕರೋ ವೀರಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಿಜಯಪ್ರದಃ |
ಸರ್ವವಶ್ಯಕರೋ ಗರ್ಭದೋಷಹಾ ಪುತ್ರಪೌತ್ರದಃ || ೧೧೪ ||

ಮೇಧಾದಃ ಕೀರ್ತಿದಃ ಶೋಕಹಾರೀ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನಾಶನಃ |
ಪ್ರತಿವಾದಿಮುಖಸ್ತಂಭೋ ರುಷ್ಟಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದನಃ || ೧೧೫ ||

ಪರಾಭಿಚಾರಶಮನೋ ದುಃಖಭಂಜನಕಾರಾಕಃ |
ಲವಸ್ತ್ರುಟಿಃ ಕಲಾ ಕಾಷ್ಠಾ ನಿಮೇಷಸ್ತತ್ಪರಃ ಕ್ಷಣಃ || ೧೧೬ ||

ಘಟೀ ಮುಹೂರ್ತಂ ಪ್ರಹರೋ ದಿವಾನಕ್ತಮಹರ್ನಿಶಮ್ |
ಪಕ್ಷೋ ಮಾಸೋಽಯನಂ ವರ್ಷಂ ಯುಗಂ ಕಲ್ಪೋ ಮಹಾಲಯಃ || ೧೧೭ ||

ರಾಶಿಸ್ತಾರಾ ತಿಥಿರ್ಯೋಗೋ ವಾರಃ ಕರಣಮಂಶಕಮ್ |
ಲಗ್ನಂ ಹೋರಾ ಕಾಲಚಕ್ರಂ ಮೇರುಃ ಸಪ್ತರ್ಷಯೋ ಧ್ರುವಃ || ೧೧೮ ||

ರಾಹುರ್ಮಂದಃ ಕವಿರ್ಜೀವೋ ಬುಧೋ ಭೌಮಃ ಶಶೀ ರವಿಃ |
ಕಾಲಃ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ಥಿತಿರ್ವಿಶ್ವಂ ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಚ ಯತ್ || ೧೧೯ ||

ಭೂರಾಪೋಽಗ್ನಿರ್ಮರುದ್ವ್ಯೋಮಾಹಂಕೃತಿಃ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುಮಾನ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಃ ಶಿವೋ ರುದ್ರಃ ಈಶಃ ಶಕ್ತಿಃ ಸದಾಶಿವಃ || ೧೨೦ ||

ತ್ರಿದಶಾಃ ಪಿತರಃ ಸಿದ್ಧಾ ಯಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಕಿನ್ನರಾಃ |
ಸಾಧ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಧರಾ ಭೂತಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಶವಃ ಖಗಾಃ || ೧೨೧ ||

ಸಮುದ್ರಾಃ ಸರಿತಃ ಶೈಲಾಃ ಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಭವೋದ್ಭವಃ |
ಸಾಂಖ್ಯಂ ಪಾತಂಜಲಂ ಯೋಗಃ ಪುರಾಣಾನಿ ಶ್ರುತಿಃ ಸ್ಮೃತಿಃ || ೧೨೨ ||

ವೇದಾಂಗಾನಿ ಸದಾಚಾರೋ ಮೀಮಾಂಸಾ ನ್ಯಾಯವಿಸ್ತರಃ |
ಆಯುರ್ವೇದೋ ಧನುರ್ವೇದೋ ಗಾಂಧರ್ವಂ ಕಾವ್ಯನಾಟಕಮ್ || ೧೨೩ ||

ವೈಖಾನಸಂ ಭಾಗವತಂ ಸಾತ್ವತಂ ಪಾಂಚರಾತ್ರಕಮ್ |
ಶೈವಂ ಪಾಶುಪತಂ ಕಾಲಾಮುಖಂ ಭೈರವಶಾಸನಮ್ || ೧೨೪ ||

ಶಾಕ್ತಂ ವೈನಾಯಕಂ ಸೌರಂ ಜೈನಮಾರ್ಹತಸಂಹಿತಾ |
ಸದಸದ್ವ್ಯಕ್ತಮವ್ಯಕ್ತಂ ಸಚೇತನಮಚೇತನಮ್ || ೧೨೫ ||

ಬಂಧೋ ಮೋಕ್ಷಃ ಸುಖಂ ಭೋಗೋಽಯೋಗಃ ಸತ್ಯಮಣುರ್ಮಹಾನ್ |
ಸ್ವಸ್ತಿ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ಶ್ರೌಷಡ್ವೌಷಡ್ವಷಣ್ಣಮಃ || ೧೨೬ ||

ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದೋ ಬೋಧಃ ಸಂವಿಚ್ಛಮೋ ಯಮಃ |
ಏಕ ಏಕಾಕ್ಷರಾಧಾರಃ ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾಯಣಃ || ೧೨೭ ||

ಏಕಾಗ್ರಧೀರೇಕವೀರಃ ಏಕಾನೇಕಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ |
ದ್ವಿರೂಪೋ ದ್ವಿಭುಜೋ ದ್ವ್ಯಕ್ಷೋ ದ್ವಿರದೋ ದ್ವೀಪರಕ್ಷಕಃ || ೧೨೮ ||

ದ್ವೈಮಾತುರೋ ದ್ವಿವದನೋ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತೋ ದ್ವಯಾತಿಗಃ |
ತ್ರಿಧಾಮಾ ತ್ರಿಕರಸ್ತ್ರೇತಾ ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಕಃ || ೧೨೯ ||

ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಕಾದಿಸ್ತ್ರಿಶಕ್ತೀಶಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಃ |
ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರ್ದಂತಶ್ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ಮುಖಃ || ೧೩೦ ||

ಚತುರ್ವಿಧೋಪಾಯಮಯಶ್ಚತುರ್ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಶ್ರಯಃ |
ಚತುರ್ವಿಧವಚೋವೃತ್ತಿಪರಿವೃತ್ತಿಪ್ರವರ್ತಕಃ || ೧೩೧ ||

ಚತುರ್ಥೀಪೂಜನಪ್ರೀತಶ್ಚತುರ್ಥೀತಿಥಿಸಂಭವಃ |
ಪಂಚಾಕ್ಷರಾತ್ಮಾ ಪಂಚಾತ್ಮಾ ಪಂಚಾಸ್ಯಃ ಪಂಚಕೃತ್ಯಕೃತ್ || ೧೩೨ ||

ಪಂಚಾಧಾರಃ ಪಂಚವರ್ಣಃ ಪಂಚಾಕ್ಷರಪರಾಯಣಃ |
ಪಂಚತಾಲಃ ಪಂಚಕರಃ ಪಂಚಪ್ರಣವಭಾವಿತಃ || ೧೩೩ ||

ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮಯಸ್ಫೂರ್ತಿಃ ಪಂಚಾವರಣವಾರಿತಃ |
ಪಂಚಭಕ್ಷ್ಯಪ್ರಿಯಃ ಪಂಚಬಾಣಃ ಪಂಚಶಿವಾತ್ಮಕಃ || ೧೩೪ ||

ಷಟ್ಕೋಣಪೀಠಃ ಷಟ್ಚಕ್ರಧಾಮಾ ಷಡ್ಗ್ರಂಥಿಭೇದಕಃ |
ಷಡಧ್ವಧ್ವಾಂತವಿಧ್ವಂಸೀ ಷಡಂಗುಲಮಹಾಹ್ರದಃ || ೧೩೫ ||

ಷಣ್ಮುಖಃ ಷಣ್ಮುಖಭ್ರಾತಾ ಷಟ್ಛಕ್ತಿಪರಿವಾರಿತಃ |
ಷಡ್ವೈರಿವರ್ಗವಿಧ್ವಂಸೀ ಷಡೂರ್ಮಿಭಯಭಂಜನಃ || ೧೩೬ ||

ಷಟ್ತರ್ಕದೂರಃ ಷಟ್ಕರ್ಮನಿರತಃ ಷಡ್ರಸಾಶ್ರಯಃ |
ಸಪ್ತಪಾತಾಲಚರಣಃ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೋರುಮಂಡಲಃ || ೧೩೭ ||

ಸಪ್ತಸ್ವರ್ಲೋಕಮುಕುಟಃ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿವರಪ್ರದಃ |
ಸಪ್ತಾಂಗರಾಜ್ಯಸುಖದಃ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಣಮಂಡಿತಃ || ೧೩೮ ||

ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋನಿಧಿಃ ಸಪ್ತಹೋತಾ ಸಪ್ತಸ್ವರಾಶ್ರಯಃ |
ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಕೇಲಿಕಾಸಾರಃ ಸಪ್ತಮಾತೃನಿಷೇವಿತಃ || ೧೩೯ ||

ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋಮೋದಮದಃ ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋಮಖಪ್ರಭುಃ |
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಧ್ಯೇಯಮೂರ್ತಿರಷ್ಟಪ್ರಕೃತಿಕಾರಣಮ್ || ೧೪೦ ||

ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಫಲಭೂರಷ್ಟಪತ್ರಾಂಬುಜಾಸನಃ |
ಅಷ್ಟಶಕ್ತಿಸಮೃದ್ಧಶ್ರೀರಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಃ || ೧೪೧ ||

ಅಷ್ಟಪೀಠೋಪಪೀಠಶ್ರೀರಷ್ಟಮಾತೃಸಮಾವೃತಃ |
ಅಷ್ಟಭೈರವಸೇವ್ಯೋಽಷ್ಟವಸುವಂದ್ಯೋಽಷ್ಟಮೂರ್ತಿಭೃತ್ || ೧೪೨ ||

ಅಷ್ಟಚಕ್ರಸ್ಫುರನ್ಮೂರ್ತಿರಷ್ಟದ್ರವ್ಯಹವಿಃಪ್ರಿಯಃ |
ನವನಾಗಾಸನಾಧ್ಯಾಸೀ ನವನಿಧ್ಯನುಶಾಸಿತಾ || ೧೪೩ ||

ನವದ್ವಾರಪುರಾಧಾರೋ ನವಾಧಾರನಿಕೇತನಃ |
ನವನಾರಾಯಣಸ್ತುತ್ಯೋ ನವದುರ್ಗಾನಿಷೇವಿತಃ || ೧೪೪ ||

ನವನಾಥಮಹಾನಾಥೋ ನವನಾಗವಿಭೂಷಣಃ |
ನವರತ್ನವಿಚಿತ್ರಾಂಗೋ ನವಶಕ್ತಿಶಿರೋಧೃತಃ || ೧೪೫ ||

ದಶಾತ್ಮಕೋ ದಶಭುಜೋ ದಶದಿಕ್ಪತಿವಂದಿತಃ |
ದಶಾಧ್ಯಾಯೋ ದಶಪ್ರಾಣೋ ದಶೇಂದ್ರಿಯನಿಯಾಮಕಃ || ೧೪೬ ||

ದಶಾಕ್ಷರಮಹಾಮಂತ್ರೋ ದಶಾಶಾವ್ಯಾಪಿವಿಗ್ರಹಃ |
ಏಕಾದಶಾದಿಭೀರುದ್ರೈಃಸ್ತುತ ಏಕಾದಶಾಕ್ಷರಃ || ೧೪೭ ||

ದ್ವಾದಶೋದ್ದಂಡದೋರ್ದಂಡೋ ದ್ವಾದಶಾಂತನಿಕೇತನಃ |
ತ್ರಯೋದಶಾಭಿದಾಭಿನ್ನವಿಶ್ವೇದೇವಾಧಿದೈವತಮ್ || ೧೪೮ ||

ಚತುರ್ದಶೇಂದ್ರವರದಶ್ಚತುರ್ದಶಮನುಪ್ರಭುಃ |
ಚತುರ್ದಶಾದಿವಿದ್ಯಾಢ್ಯಶ್ಚತುರ್ದಶಜಗತ್ಪ್ರಭುಃ || ೧೪೯ ||

ಸಾಮಪಂಚದಶಃ ಪಂಚದಶೀಶೀತಾಂಶುನಿರ್ಮಲಃ |
ಷೋಡಶಾಧಾರನಿಲಯಃ ಷೋಡಶಸ್ವರಮಾತೃಕಃ || ೧೫೦ ||

ಷೋಡಶಾಂತಪದಾವಾಸಃ ಷೋಡಶೇಂದುಕಳಾತ್ಮಕಃ |
ಕಳಾಸಪ್ತದಶೀ ಸಪ್ತದಶಃ ಸಪ್ತದಶಾಕ್ಷರಃ || ೧೫೧ ||

ಅಷ್ಟಾದಶದ್ವೀಪಪತಿರಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣಕೃತ್ |
ಅಷ್ಟಾದಶೌಷಧೀಸೃಷ್ಟಿರಷ್ಟಾದಶವಿಧಿಸ್ಮೃತಃ || ೧೫೨ ||

ಅಷ್ಟಾದಶಲಿಪಿವ್ಯಷ್ಟಿಸಮಷ್ಟಿಜ್ಞಾನಕೋವಿದಃ |
ಏಕವಿಂಶಃಪುಮಾನೇಕವಿಂಶತ್ಯಂಗುಳಿಪಲ್ಲವಃ || ೧೫೩ ||

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವಾತ್ಮಾ ಪಂಚವಿಂಶಾಖ್ಯಪೂರುಷಃ |
ಸಪ್ತವಿಂಶತಿತಾರೇಶಃ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿಯೋಗಕೃತ್ || ೧೫೪ ||

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ಭೈರವಾಧೀಶಶ್ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶನ್ಮಹಾಹ್ರದಃ |
ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ತತ್ತ್ವಸಂಭೂತಿರಷ್ಟತ್ರಿಂಶತ್ಕಳಾತನುಃ || ೧೫೫ ||

ನಮದೇಕೋನಪಂಚಾಶನ್ಮರುದ್ವರ್ಗನಿರರ್ಗಳಃ |
ಪಂಚಾಶದಕ್ಷರಶ್ರೇಣೀ ಪಂಚಾಶದ್ರುದ್ರವಿಗ್ರಹಃ || ೧೫೬ ||

ಪಂಚಾಶದ್ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತೀಶಃ ಪಂಚಾಶನ್ಮಾತೃಕಾಲಯಃ |
ದ್ವಿಪಂಚಾಶದ್ವಪುಃಶ್ರೇಣೀ ತ್ರಿಷಷ್ಟ್ಯಕ್ಷರಸಂಶ್ರಯಃ || ೧೫೭ ||

ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯರ್ಣನಿರ್ಣೇತಾ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಳಾನಿಧಿಃ |
ಚತುಃಷಷ್ಟಿಮಹಾಸಿದ್ಧಯೋಗಿನೀಬೃಂದವಂದಿತಃ || ೧೫೮ ||

ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿಮಹಾತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಭೈರವಭಾವನಃ |
ಚತುರ್ನವತಿಮಂತ್ರಾತ್ಮಾ ಷಣ್ಣವತ್ಯಧಿಕಪ್ರಭುಃ || ೧೫೯ ||

ಶತಾನಂದಃ ಶತಧೃತಿಃ ಶತಪತ್ರಾಯತೇಕ್ಷಣಃ |
ಶತಾನೀಕಃ ಶತಮಖಃ ಶತಧಾರಾವರಾಯುಧಃ || ೧೬೦ ||

ಸಹಸ್ರಪತ್ರನಿಲಯಃ ಸಹಸ್ರಫಣಭೂಷಣಃ |
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ || ೧೬೧ ||

ಸಹಸ್ರನಾಮಸಂಸ್ತುತ್ಯಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಬಲಾಪಹಃ |
ದಶಸಾಹಸ್ರಫಣಭೃತ್ಫಣಿರಾಜಕೃತಾಸನಃ || ೧೬೨ ||

ಅಷ್ಟಾಶೀತಿಸಹಸ್ರಾದ್ಯಮಹರ್ಷಿಸ್ತೋತ್ರಯಂತ್ರಿತಃ |
ಲಕ್ಷಾಧೀಶಪ್ರಿಯಾಧಾರೋ ಲಕ್ಷಾಧಾರಮನೋಮಯಃ || ೧೬೩ ||

ಚತುರ್ಲಕ್ಷಜಪಪ್ರೀತಶ್ಚತುರ್ಲಕ್ಷಪ್ರಕಾಶಿತಃ |
ಚತುರಶೀತಿಲಕ್ಷಾಣಾಂ ಜೀವಾನಾಂ ದೇಹಸಂಸ್ಥಿತಃ || ೧೬೪ ||

ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಃ ಕೋಟಿಚಂದ್ರಾಂಶುನಿರ್ಮಲಃ |
ಶಿವಾಭವಾಧ್ಯುಷ್ಟಕೋಟಿವಿನಾಯಕಧುರಂಧರಃ || ೧೬೫ ||

ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮಂತ್ರಮಂತ್ರಿತಾವಯವದ್ಯುತಿಃ |
ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ಕೋಟಿಸುರಶ್ರೇಣೀಪ್ರಣತಪಾದುಕಃ || ೧೬೬ ||

ಅನಂತನಾಮಾಽನಂತಶ್ರೀರನಂತಾಽನಂತಸೌಖ್ಯದಃ |
ಇತಿ ವೈನಾಯಕಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮಿದಮೀರಿತಮ್ || ೧೬೭ ||

ಇದಂ ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ವೈ ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರತ್ಯಹಂ ನರಃ |
ಕರಸ್ಥಂ ತಸ್ಯ ಸಕಲಮೈಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಂ ಸುಖಮ್ || ೧೬೮ ||

ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಧೈರ್ಯಂ ಶೌರ್ಯಂ ಬಲಂ ಯಶಃ |
ಮೇಧಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಧೃತಿಃ ಕಾಂತಿಃ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತಿರೂಪತಾ || ೧೬೯ ||

ಸತ್ಯಂ ದಯಾ ಕ್ಷಮಾ ಶಾಂತಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ಧರ್ಮಶೀಲತಾ |
ಜಗತ್ಸಂಯಮನಂ ವಿಶ್ವಸಂವಾದೋ ವಾದಪಾಟವಮ್ || ೧೭೦ ||

ಸಭಾಪಾಂಡಿತ್ಯಮೌದಾರ್ಯಂ ಗಾಂಭೀರ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಮ್ |
ಔನ್ನತ್ಯಂ ಚ ಕುಲಂ ಶೀಲಂ ಪ್ರತಾಪೋ ವೀರ್ಯಮಾರ್ಯತಾ || ೧೭೧ ||

ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ವಿಶ್ವಾತಿಶಾಯಿತಾ |
ಧನಧಾನ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಸಕೃದಸ್ಯ ಜಪಾದ್ಭವೇತ್ || ೧೭೨ ||

ವಶ್ಯಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ ನೃಣಾಂ ಜಪಾದಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಯತೇ |
ರಾಜ್ಞೋ ರಾಜಕಲತ್ರಸ್ಯ ರಾಜಪುತ್ರಸ್ಯ ಮಂತ್ರಿಣಃ || ೧೭೩ ||

ಜಪ್ಯತೇ ಯಸ್ಯ ವಶ್ಯಾರ್ಥಂ ಸ ದಾಸಸ್ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ |
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಮನಾಯಾಸೇನ ಸಾಧನಮ್ || ೧೭೪ ||

ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀರಕ್ಷೋಯಕ್ಷೋರಗಭಯಾಪಹಮ್ |
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸುಖದಂ ಚೈವ ಸಮಸ್ತರಿಪುಮರ್ದನಮ್ || ೧೭೫ ||

ಸಮಸ್ತಕಲಹಧ್ವಂಸಿ ದಗ್ಧಬೀಜಪ್ರರೋಹಣಮ್ |
ದುಃಖಪ್ರಶಮನಂ ಕ್ರುದ್ಧಸ್ವಾಮಿಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದನಮ್ || ೧೭೬ ||

ಷಟ್ಕರ್ಮಾಷ್ಟಮಹಾಸಿದ್ಧಿತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಸಾಧನಮ್ |
ಪರಕೃತ್ಯೋಪಶಮನಂ ಪರಚಕ್ರವಿಮರ್ದನಮ್ || ೧೭೭ ||

ಸಂಗ್ರಾಮರಂಗೇ ಸರ್ವೇಷಾಮಿದಮೇಕಂ ಜಯಾವಹಮ್ |
ಸರ್ವವಂಧ್ಯಾತ್ವದೋಷಘ್ನಂ ಗರ್ಭರಕ್ಷೈಕಕಾರಣಮ್ || ೧೭೮ ||

ಪಠ್ಯತೇ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಯತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಗಣಪತೇರಿದಮ್ |
ದೇಶೇ ತತ್ರ ನ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಮೀತಯೋ ದುರಿತಾನಿ ಚ || ೧೭೯ ||

ನ ತದ್ಗೃಹಂ ಜಹಾತಿ ಶ್ರೀರ್ಯತ್ರಾಯಂ ಪಠ್ಯತೇ ಸ್ತವಃ |
ಕ್ಷಯಕುಷ್ಠಪ್ರಮೇಹಾರ್ಶೋಭಗಂದರವಿಷೂಚಿಕಾಃ || ೧೮೦ ||

ಗುಲ್ಮಂ ಪ್ಲೀಹಾನಮಶ್ಮಾನಮತಿಸಾರಂ ಮಹೋದರಮ್ |
ಕಾಸಂ ಶ್ವಾಸಮುದಾವರ್ತಂ ಶೂಲಶೋಕಾದಿಸಂಭವಮ್ || ೧೮೧ ||

ಶಿರೋರೋಗಂ ವಮಿಂ ಹಿಕ್ಕಾಂ ಗಂಡಮಾಲಾಮರೋಚಕಮ್ |
ವಾತಪಿತ್ತಕಫದ್ವಂದ್ವತ್ರಿದೋಷಜನಿತಜ್ವರಮ್ || ೧೮೨ ||

ಆಗಂತುಂ ವಿಷಮಂ ಶೀತಮುಷ್ಣಂ ಚೈಕಾಹಿಕಾದಿಕಮ್ |
ಇತ್ಯಾದ್ಯುಕ್ತಮನುಕ್ತಂ ವಾ ರೋಗಂ ದೋಷಾದಿಸಂಭವಮ್ || ೧೮೩ ||

ಸರ್ವಂ ಪ್ರಶಮಯತ್ಯಾಶು ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸಕೃಜ್ಜಪಾತ್ |
ಸಕೃತ್ಪಾಠೇನ ಸಂಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ತ್ರೀಶೂದ್ರಪತಿತೈರಪಿ || ೧೮೪ ||

ಸಹಸ್ರನಾಮಮಂತ್ರೋಽಯಂ ಜಪಿತವ್ಯಃ ಶುಭಾಪ್ತಯೇ |
ಮಹಾಗಣಪತೇಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಕಾಮಃ ಪ್ರಜಪನ್ನಿದಮ್ || ೧೮೫ ||

ಇಚ್ಛಿತಾನ್ಸಕಲಾನ್ ಭೋಗಾನುಪಭುಜ್ಯೇಹ ಪಾರ್ಥಿವಾನ್ |
ಮನೋರಥಫಲೈರ್ದಿವ್ಯೈರ್ವ್ಯೋಮಯಾನೈರ್ಮನೋರಮೈಃ || ೧೮೬ ||

ಚಂದ್ರೇಂದ್ರಭಾಸ್ಕರೋಪೇಂದ್ರಬ್ರಹ್ಮಶರ್ವಾದಿಸದ್ಮಸು |
ಕಾಮರೂಪಃ ಕಾಮಗತಿಃ ಕಾಮತೋ ವಿಚರನ್ನಿಹ || ೧೮೭ ||

ಭುಕ್ತ್ವಾ ಯಥೇಪ್ಸಿತಾನ್ಭೋಗಾನಭೀಷ್ಟಾನ್ ಸಹ ಬಂಧುಭಿಃ |
ಗಣೇಶಾನುಚರೋ ಭೂತ್ವಾ ಮಹಾಗಣಪತೇಃ ಪ್ರಿಯಃ || ೧೮೮ ||

ನಂದೀಶ್ವರಾದಿಸಾನಂದೀನಂದಿತಃ ಸಕಲೈರ್ಗಣೈಃ |
ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪುತ್ರನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ಚ ಲಾಲಿತಃ || ೧೮೯ ||

ಶಿವಭಕ್ತಃ ಪೂರ್ಣಕಾಮೋ ಗಣೇಶ್ವರವರಾತ್ಪುನಃ |
ಜಾತಿಸ್ಮರೋ ಧರ್ಮಪರಃ ಸಾರ್ವಭೌಮೋಽಭಿಜಾಯತೇ || ೧೯೦ ||

ನಿಷ್ಕಾಮಸ್ತು ಜಪನ್ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಘ್ನೇಶತತ್ಪರಃ |
ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಂಸ್ಥಿತಃ || ೧೯೧ ||

ನಿರಂತರೋದಿತಾನಂದೇ ಪರಮಾನಂದಸಂವಿದಿ |
ವಿಶ್ವೋತ್ತೀರ್ಣೇ ಪರೇ ಪಾರೇ ಪುನರಾವೃತ್ತಿವರ್ಜಿತೇ || ೧೯೨ ||

ಲೀನೋ ವೈನಾಯಕೇ ಧಾಮ್ನಿ ರಮತೇ ನಿತ್ಯನಿರ್ವೃತಃ |
ಯೋ ನಾಮಭಿರ್ಹುನೇದೇತೈರರ್ಚಯೇತ್ಪೂಜಯೇನ್ನರಃ || ೧೯೩ ||

ರಾಜಾನೋ ವಶ್ಯತಾಂ ಯಾಂತಿ ರಿಪವೋ ಯಾಂತಿ ದಾಸತಾಮ್ |
ಮಂತ್ರಾಃ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಸರ್ವೇಽಪಿ ಸುಲಭಾಸ್ತಸ್ಯಸಿದ್ಧಯಃ || ೧೯೪ ||

ಮೂಲಮಂತ್ರಾದಪಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪ್ರಿಯತರಂ ಮಮ |
ನಭಸ್ಯೇ ಮಾಸಿ ಶುಕ್ಲಾಯಾಂ ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ ಮಮ ಜನ್ಮನಿ || ೧೯೫ ||

ದೂರ್ವಾಭಿರ್ನಾಮಭಿಃ ಪೂಜಾಂ ತರ್ಪಣಂ ವಿಧಿವಚ್ಚರೇತ್ |
ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯೈರ್ವಿಶೇಷೇಣ ಜುಹುಯಾದ್ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ || ೧೯೬ ||

ತಸ್ಯೇಪ್ಸಿತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತ್ಯತ್ರ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಇದಂ ಪ್ರಜಪ್ತಂ ಪಠಿತಂ ಪಾಠಿತಂ ಶ್ರಾವಿತಂ ಶ್ರುತಮ್ || ೧೯೭ ||

ವ್ಯಾಕೃತಂ ಚರ್ಚಿತಂ ಧ್ಯಾತಂ ವಿಮೃಷ್ಟಮಭಿನಂದಿತಮ್ |
ಇಹಾಮುತ್ರ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವಿಶ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೧೯೮ ||

ಸ್ವಚ್ಛಂದಚಾರಿಣಾಪ್ಯೇಷ ಯೇನಾಯಂ ಧಾರ್ಯತೇ ಸ್ತವಃ |
ಸ ರಕ್ಷ್ಯತೇ ಶಿವೋದ್ಭೂತೈರ್ಗಣೈರಧ್ಯುಷ್ಟಕೋಟಿಭಿಃ || ೧೯೯ ||

ಪುಸ್ತಕೇ ಲಿಖಿತಂ ಯತ್ರ ಗೃಹೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ |
ತತ್ರ ಸರ್ವೋತ್ತಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸನ್ನಿಧತ್ತೇ ನಿರಂತರಮ್ || ೨೦೦ ||

ದಾನೈರಶೇಷೈರಖಿಲೈರ್ವ್ರತೈಶ್ಚ
ತೀರ್ಥೈರಶೇಷೈರಖಿಲೈರ್ಮಖೈಶ್ಚ |
ನ ತತ್ಫಲಂ ವಿಂದತಿ ಯದ್ಗಣೇಶ-
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಾಂ ಸ್ಮರಣೇನ ಸದ್ಯಃ || ೨೦೧ ||

ಏತನ್ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಪಠತಿ ದಿನಮಣೌ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪ್ರೋಜ್ಜಿಹಾನೇ
ಸಾಯಂ ಮಧ್ಯಂದಿನೇ ವಾ ತ್ರಿಷವಣಮಥವಾ ಸಂತತಂ ವಾ ಜನೋ ಯಃ |
ಸ ಸ್ಯಾದೈಶ್ವರ್ಯಧುರ್ಯಃ ಪ್ರಭವತಿ ವಚಸಾಂ ಕೀರ್ತಿಮುಚ್ಚೈಸ್ತನೋತಿ
ಪ್ರತ್ಯೂಹಂ ಹಂತಿ ವಿಶ್ವಂ ವಶಯತಿ ಸುಚಿರಂ ವರ್ಧತೇ ಪುತ್ರಪೌತ್ರೈಃ || ೨೦೨ ||

ಅಕಿಂಚನೋಽಪಿ ಮತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಚಿಂತಕೋ ನಿಯತಾಶನಃ |
ಜಪೇತ್ತು ಚತುರೋ ಮಾಸಾನ್ಗಣೇಶಾರ್ಚನತತ್ಪರಃ || ೨೦೩ ||

ದರಿದ್ರತಾಂ ಸಮುನ್ಮೂಲ್ಯ ಸಪ್ತಜನ್ಮಾನುಗಾಮಪಿ |
ಲಭತೇ ಮಹತೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಿತ್ಯಾಜ್ಞಾ ಪಾರಮೇಶ್ವರೀ || ೨೦೪ ||

ಆಯುಷ್ಯಂ ವೀತರೋಗಂ ಕುಲಮತಿವಿಮಲಂ ಸಂಪದಶ್ಚಾರ್ತದಾನಾಃ
ಕೀರ್ತಿರ್ನಿತ್ಯಾವದಾತಾ ಭಣಿತಿರಭಿನವಾ ಕಾಂತಿರವ್ಯಾಧಿಭವ್ಯಾ |
ಪುತ್ರಾಃ ಸಂತಃ ಕಲತ್ರಂ ಗುಣವದಭಿಮತಂ ಯದ್ಯದೇತಚ್ಚ ಸತ್ಯಂ
ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಪಠತಿ ಗಣಪತೇಸ್ತಸ್ಯ ಹಸ್ತೇ ಸಮಸ್ತಮ್ || ೨೦೫ ||

ಗಣಂಜಯೋ ಗಣಪತಿರ್ಹೇರಂಬೋ ಧರಣೀಧರಃ |
ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ಲಕ್ಷಪ್ರದಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಃ || ೨೦೬ ||

ಅಮೋಘಸಿದ್ಧಿರಮಿತೋ ಮಂತ್ರಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ನಿಧಿಃ |
ಸುಮಂಗಳೋ ಬೀಜಮಾಶಾಪೂರಕೋ ವರದಃ ಶಿವಃ || ೨೦೭ ||

ಕಾಶ್ಯಪೋ ನಂದನೋ ವಾಚಾಸಿದ್ಧೋ ಢುಂಢಿವಿನಾಯಕಃ |
ಮೋದಕೈರೇಭಿರತ್ರೈಕವಿಂಶತ್ಯಾ ನಾಮಭಿಃ ಪುಮಾನ್ || ೨೦೮ ||

ಯಃ ಸ್ತೌತಿ ಮದ್ಗತಮನಾ ಮಮಾರಾಧನತತ್ಪರಃ |
ಸ್ತುತೋ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ತೇನಾಹಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೨೦೯ ||

ನಮೋ ನಮಃ ಸುರವರಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಯೇ
ನಮೋ ನಮೋ ನಿರುಪಮಮಂಗಳಾತ್ಮನೇ |
ನಮೋ ನಮೋ ವಿಪುಲಪದೈಕಸಿದ್ಧಯೇ
ನಮೋ ನಮಃ ಕರಿಕಲಭಾನನಾಯ ತೇ || ೨೧೦ ||

ಕಿಂಕಿಣೀಗಣರಣಿತಸ್ತವಚರಣಃ
ಪ್ರಕಟಿತಗುರುಮತಿಚರಿತವಿಶೇಷಃ |
ಮದಜಲಲಹರೀಕಲಿತಕಪೋಲಃ
ಶಮಯತು ದುರಿತಂ ಗಣಪತಿದೇವಃ || ೨೧೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಗಣೇಶಪುರಾಣೇ ಉಪಾಸನಾಖಂಡೇ ಮಹಾಗಣಪತಿಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ