छोड़कर सामग्री पर जाएँ

Kaal Bhairav Sahasranamavali in Hindi – श्री कालभैरव सहस्रनामावळिः

Kalabhairava sahasranamavali lyrics or 1000 names of kala bhairavaPin

Kaal Bhairav Sahasranamavali is the 1000 names of Kaal Bhairav. Get Sri Kaal Bhairav Sahasranamavali in Hindi Pdf Lyrics here and chant the 1000 names of Kaal bhairav for his grace.

Kaal Bhairav Sahasranamavali in Hindi – श्री कालभैरव सहस्रनामावळिः 

ॐ भं भैरव रूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं भद्रस्वरूपाय नमः
ॐ भं जगदाद्याय नमः
ॐ भं कल्पस्वरूपाय नमः
ॐ भं विकल्पाय नमः
ॐ भं शुद्धस्वरूपाय नमः
ॐ भं सुप्रकाशाय नमः
ॐ भं कंकाळरूपाय नमः
ॐ भं कालरूपाय नमः
ॐ भं नमस्त्र्यंबकरूपाय नमः
ॐ भं कालरूपाय नमः
ॐ भं संसारसाराय नमः
ॐ भं शारदाय नमः
ॐ भं भैरवरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं निवासाय नमः
ॐ भं क्षेत्रपालाय नमः
ॐ भं क्षेत्रक्षेत्रस्वरूपाय नमः
ॐ भं क्षेत्रकर्त्रे नमः
ॐ भं नागविलाशाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं मातंगरूपाय नमः
ॐ भं भावरूपिणे नमः
ॐ भं सिद्धिस्वरूपाय नमः
ॐ भं सिद्धिदाय नमः
ॐ भं बिंदुस्वरूपाय नमः
ॐ भं बिंदुसिंधु प्रकाशिने नमः
ॐ भं मंगळरूपाय नमः
ॐ भं धर्मदाय नमः
ॐ भं संकष्टनाशाय नमः
ॐ भं शंकराय नमः
ॐ भं धर्मस्वरूपाय नमः
ॐ भं धर्मदाय नमः
ॐ भं अनंतस्वरूपाय नमः
ॐ भं एकरूपाय नमः
ॐ भं मोहनरूपाय नमः
ॐ भं मोक्षरूपाय नमः
ॐ भं जलदरूपाय नमः
ॐ भं श्यामरूपाय नमः || 40 ||

ॐ भं स्थूलस्वरूपाय नमः
ॐ भं शुद्धरूपाय नमः
ॐ भं नीलस्वरूपाय नमः
ॐ भं रंगरूपाय नमः
ॐ भं मंडलरूपाय नमः
ॐ भं मंडलाय नमः
ॐ भं रुद्र स्वरूपाय नमः
ॐ भं मंडलाय नमः
ॐ भं ब्रह्मस्वरूपाय नमः
ॐ भं ब्रह्महंत्रे नमः
ॐ भं त्रिशूलधराय नमः
ॐ भं धराधराय नमः
ॐ भं संसारबीजाय नमः
ॐ भं विरूपाय नमः
ॐ भं विमलरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं जंगमरूपाय नमः
ॐ भं जलजाय नमः
ॐ भं कालस्वरूपाय नमः
ॐ भं कालरुद्राय नमः
ॐ भं भैरव रूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं शत्रुविनाशाय नमः
ॐ भं भीषणाय नमः
ॐ भं शांताय नमः
ॐ भं दांताय नमः
ॐ भं भ्रमरूपाय नमः
ॐ भं न्यायगम्याय नमः
ॐ भं शुद्दाय नमः
ॐ भं योगिध्येयाय नमः
ॐ भं कमलाकांताय नमः
ॐ भं कालवृद्दाय नमः
ॐ भं ज्योतिस्वरूपाय नमः
ॐ भं सुप्रकाशाय नमः
ॐ भं कल्पस्वरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं जयस्वरूपाय नमः
ॐ भं जगज्जाड्यनिवारणाय नमः
ॐ भं महाभूताय नमः
ॐ भं भूताय नमः || 80 ||

ॐ भं भूतानांपतये नमः
ॐ भं नंदाय नमः
ॐ भं वंदाय नमः
ॐ भं वंदिने नमः
ॐ भं ब्रह्मवादिने नमः
ॐ भं वादस्वरूपाय नमः
ॐ भं न्यायगम्याय नमः
ॐ भं भावस्वरूपाय नमः
ॐ भं मायानिर्माणरूपिणे नमः
ॐ भं विश्ववंद्याय नमः
ॐ भं वंद्याय नमः
ॐ भं विश्वंभराय नमः
ॐ भं नेत्रस्वरूपाय नमः
ॐ भं नेत्ररूपिणे नमः
ॐ भं वरुणरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं यमस्वरूपाय नमः
ॐ भं वृद्दरूपाय नमः
ॐ भं कुबेर रूपाय नमः
ॐ भं कालनाथाय नमः
ॐ भं ईशानरूपाय नमः
ॐ भं अग्निरूपाय नमः
ॐ भं वायुस्वरूपाय नमः
ॐ भं विश्वरूपाय नमः
ॐ भं प्राणस्वरूपाय नमः
ॐ भं प्राणाधिपतये नमः
ॐ भं संहाररूपाय नमः
ॐ भं पालनाय नमः
ॐ भं चंद्रस्वरूपाय नमः
ॐ भं चंडरूपाय नमः
ॐ भं मंदरवासाय नमः
ॐ भं सर्वयोगिनां वासिने नमः
ॐ भं योगिगम्याय नमः
ॐ भं योग्याय नमः
ॐ भं योगिनांपतये नमः
ॐ भं जंगमवासाय नमः
ॐ भं वामदेवाय नमः
ॐ भं शत्रुविनाशाय नमः
ॐ भं नीलकंठाय नमः
ॐ भं भक्ति विनोदाय नमः || 120 ||

ॐ भं दुर्भगाय नमः
ॐ भं मान्युस्वरूपाय नमः
ॐ भं मानदाय नमः
ॐ भं भक्तिविभवाय नमः
ॐ भं भविताय नमः
ॐ भं रजस्वरूपाय नमः
ॐ भं सात्विकाय नमः
ॐ भं तामसस्वरूपाय नमः
ॐ भं तारणाय नमः
ॐ भं गंगाविनोदाय नमः
ॐ भं जटासंधारिणे नमः
ॐ भं भैरवरूपाय नमः
ॐ भं भीषणाय नमः
ॐ भं संग्रामसाररूपाय नमः
ॐ भं संग्रामजयदायिने नमः
ॐ भं मनः संग्राम रूपाय नमः
ॐ भं यवनाय नमः
ॐ भं वृद्दिस्वरूपाय नमः
ॐ भं वृद्धिदाय नमः
ॐ भं त्रिशूलहस्ताय नमः
ॐ भं शूलसंहारिणे नमः
ॐ भं द्वंद्वस्वरूपाय नमः
ॐ भं रूपदाय नमः
ॐ भं शत्रुविनाशाय नमः
ॐ भं शत्रुबुद्धिविनाशिने नमः
ॐ भं महाकालाय नमः
ॐ भं कालाय नमः
ॐ भं कालनाथाय नमः
ॐ भं भैरवरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं शंभुस्वरूपाय नमः
ॐ भं शंभुरूपिणे नमः
ॐ भं कमलहस्ताय नमः
ॐ भं डमरुभ्राजिने नमः
ॐ भं कुक्कुरवाहाय नमः
ॐ भं वहनाय नमः
ॐ भं विमलनेत्राय नमः
ॐ भं त्रिनेत्राय नमः
ॐ भं संसाररूपाय नमः
ॐ भं सारमेयाय नमः || 160 ||

ॐ भं सारमेयसुवाहिने नमः
ॐ भं ज्ञानस्वरूपाय नमः
ॐ भं ज्ञाननादाय नमः
ॐ भं मंगळरूपाय नमः
ॐ भं मंगळाय नमः
ॐ भं न्यायविशालाय नमः
ॐ भं मंत्ररूपाय नमः
ॐ भं यंत्रस्वरूपाय नमः
ॐ भं यंत्रधारिणे नमः
ॐ भं भैरवरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं कळंकरूपाय नमः
ॐ भं कळंकाय नमः
ॐ भं संसारपाराय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं रुंडमालाविभूषाय नमः
ॐ भं भीषणाय नमः
ॐ भं दुःखनिवाराय नमः
ॐ भं विपाराय नमः
ॐ भं दंडस्वरूपाय नमः
ॐ भं क्षणरूपाय नमः
ॐ भं मुहूर्तरूपाय नमः
ॐ भं विहाराय नमः
ॐ भं मोदस्वरूपाय नमः
ॐ भं श्रोणरूपाय नमः
ॐ भं नक्षत्ररूपाय नमः
ॐ भं क्षेत्ररूपाय नमः
ॐ भं विष्णुरूपाय नमः
ॐ भं बिंदुरूपाय नमः
ॐ भं ब्रह्मस्वरूपाय नमः
ॐ भं ब्रह्मचारिणे नमः
ॐ भं कंथानिवासाय नमः
ॐ भं पटवासाय नमः
ॐ भं ज्वलनरूपाय नमः
ॐ भं ज्वलनाथाय नमः
ॐ भं वटुकरूपाय नमः
ॐ भं धूर्तरूपाय नमः
ॐ भं भैरवरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं वैद्यस्वरूपाय नमः || 200 ||

ॐ भं वैद्यरूपिणे नमः
ॐ भं औषधरूपाय नमः
ॐ भं औषदाय नमः
ॐ भं व्याधिनिवाराय नमः
ॐ भं व्याधि रूपिणे नमः
ॐ भं ज्वरनिवाराय नमः
ॐ भं ज्वररूपाय नमः
ॐ भं रुद्रस्वरूपाय नमः
ॐ भं रुद्राणांपतये नमः
ॐ भं विरूपाक्षाय नमः
ॐ भं देवाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं ग्रहस्वरूपाय नमः
ॐ भं ग्रहाणांपतये नमः
ॐ भं पवित्रधाराय नमः
ॐ भं परशुधाराय नमः
ॐ भं यज्ञोपवीत देवाय नमः
ॐ भं देवदेवाय नमः
ॐ भं यज्ञस्वरूपाय नमः
ॐ भं यज्ञानांफलदायिने नमः
ॐ भं रण प्रतापाय नमः
ॐ भं तापनाय नमः
ॐ भं गणेशरूपाय नमः
ॐ भं गणरूपाय नमः
ॐ भं रश्मिस्वरूपाय नमः
ॐ भं रश्मिरूपाय नमः
ॐ भं मलयाय नमः
ॐ भं मलयस्वरूपाय नमः
ॐ भं विभक्तिरूपाय नमः
ॐ भं विमलाय नमः
ॐ भं मधुररूपाय नमः
ॐ भं माधिपूर्णकलापिने नमः
ॐ भं काळेश्वराय नमः
ॐ भं कालाय नमः
ॐ भं कालनाथाय नमः
ॐ भं विश्वप्रकाशाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं योनिस्वरूपाय नमः
ॐ भं भ्रातृरूपाय नमः
ॐ भं भगस्वरूपाय नमः || 240 ||

ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं वृषस्वरूपाय नमः
ॐ भं कर्मरूपाय नमः
ॐ भं वेदांतवेद्याय नमः
ॐ भं वेदसिद्दांतसारिणे नमः
ॐ भं शाखाप्रकाशाय नमः
ॐ भं पुरुषाय नमः
ॐ भं प्रकृतिरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं विश्वस्वरूपाय नमः
ॐ भं शिवरूपाय नमः
ॐ भं ज्योतिस्वरूपाय नमः
ॐ भं निर्गुणाय नमः
ॐ भं निरंजनाय नमः
ॐ भं शांताय नमः
ॐ भं निर्विकाराय नमः
ॐ भं निर्ममाय नमः
ॐ भं विमोहाय नमः
ॐ भं विश्वनाथाय नमः
ॐ भं कंठप्रकाशाय नमः
ॐ भं शत्रुनाशाय नमः
ॐ भं आशाप्रकाशाय नमः
ॐ भं आशापूर्णकृते नमः
ॐ भं मत्स्वस्वरूपाय नमः
ॐ भं योगरूपाय नमः
ॐ भं वाराहरूपाय नमः
ॐ भं वामनाय नमः
ॐ भं आनंदरूपाय नमः
ॐ भं ज्वलत्केशाय नमः
ॐ भं अनर्घकेशाय नमः
ॐ भं आनंदाय नमः
ॐ भं पापविमोक्षाय नमः
ॐ भं विमोक्षाय नमः
ॐ भं कैलासनाथाय नमः
ॐ भं कालनाथाय नमः
ॐ भं बिंदुदबिंदाय नमः
ॐ भं बिंदुभाय नमः
ॐ भं प्रणवरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं मेरुनिवासाय नमः || 280 ||

ॐ भं भक्तवासाय नमः
ॐ भं मेरुस्वरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं भद्रस्वरूपाय नमः
ॐ भं भद्ररूपाय नमः
ॐ भं योगिस्वरूपाय नमः
ॐ भं योगरूपाय नमः
ॐ भं मैत्रीस्वरूपाय नमः
ॐ भं मित्ररूपाय नमः
ॐ भं ब्रह्मनिवासाय नमः
ॐ भं काशीनाथाय नमः
ॐ भं ब्रह्मांडवासाय नमः
ॐ भं ब्रह्मवासाय नमः
ॐ भं मातंगवासाय नमः
ॐ भं सूक्ष्मवासाय नमः
ॐ भं मातृनिवासाय नमः
ॐ भं भातृवासाय नमः
ॐ भं जगन्निवासाय नमः
ॐ भं जलावासाय नमः
ॐ भं कौलनिवासाय नमः
ॐ भं नेत्रवासाय नमः
ॐ भं भैरववासाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं समुद्रवासाय नमः
ॐ भं वह्निवासाय नमः
ॐ भं चंद्रनिवासाय नमः
ॐ भं चंद्रवासाय नमः
ॐ भं कळिंगवासाय नमः
ॐ भं कळिंगाय नमः
ॐ भं उत्कळवासाय नमः
ॐ भं महेंदवासाय नमः
ॐ भं कर्पूरवासाय नमः
ॐ भं सिद्धिवासाय नमः
ॐ भं सुंदरवासाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं आकाशवासाय नमः
ॐ भं सर्वयोगि वासिने नमः
ॐ भं ब्रह्मणवासाय नमः
ॐ भं शूद्रवासाय नमः
ॐ भं क्षत्रियवासाय नमः || 320 ||

ॐ भं वैश्यवासाय नमः
ॐ भं पक्षिनिवासाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं पाताळवासाय नमः
ॐ भं मूलवासाय नमः
ॐ भं रसातलस्थाय नमः
ॐ भं सर्वपाताळवासिने नमः
ॐ भं कंकाळवासाय नमः
ॐ भं कंकवासाय नमः
ॐ भं मंत्रनिवासाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं हुंकाररूपाय नमः
ॐ भं रजोरूपाय नमः
ॐ भं सत्त्वनिवासाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं नळिनरूपाय नमः
ॐ भं नळिनांगप्रकाशिने नमः
ॐ भं सूर्यस्वरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं दुष्टनिवासाय नमः
ॐ भं साधूपायनरूपिणे नमः
ॐ भं नम्रस्वरूपाय नमः
ॐ भं स्तंभनाय नमः
ॐ भं पंचयोनिप्रकाशाय नमः
ॐ भं चतुर्योनिप्रकाशिने नमः
ॐ भं नवयोनि प्रकाशाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं षोडशरूपाय नमः
ॐ भं षोडशधारिणे नमः
ॐ भं चतुषष्ठि प्रकाशाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं बिंदुप्रकाशाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं बिंदुप्रकाशाय नमः
ॐ भं सुप्रकाशाय नमः
ॐ भं गुणस्वरूपाय नमः
ॐ भं सुखरूपाय नमः
ॐ भं अंबरस्वरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं नानास्वरूपाय नमः || 360 ||

ॐ भं सुखरूपाय नमः
ॐ भं दुर्गास्वरूपाय नमः
ॐ भं दुःखहंत्रे नमः
ॐ भं विशुद्धदेहाय नमः
ॐ भं दिव्यदेहाय नमः
ॐ भं भैरवरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं प्रेतनिवासाय नमः
ॐ भं पिशाचाय नमः
ॐ भं निशाप्रकाशाय नमः
ॐ भं निशारूपाय नमः
ॐ भं सोमार्थरामाय नमः
ॐ भं धराधीशाय नमः
ॐ भं संसारभराय नमः
ॐ भं संसार भारकाय नमः
ॐ भं देहस्वरूपाय नमः
ॐ भं अदेहाय नमः
ॐ भं देवदेहाय नमः
ॐ भं देवाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं विश्वेश्वराय नमः
ॐ भं विश्वाय नमः
ॐ भं विश्वाधारिणे नमः
ॐ भं स्वप्रकाशाय नमः
ॐ भं प्रकाशाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं स्थितिरूपाय नमः
ॐ भं स्थित्याय नमः
ॐ भं स्थितानांपतये नमः
ॐ भं सुस्थिराय नमः
ॐ भं सुकेशाय नमः
ॐ भं केशवाय नमः
ॐ भं स्थविष्टाय नमः
ॐ भं गरिष्ठाय नमः
ॐ भं प्रेष्ठाय नमः
ॐ भं परमात्मने नमः
ॐ भं भैरवरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं पारदरूपाय नमः
ॐ भं पवित्राय नमः || 400 ||

ॐ भं वेधकरूपाय नमः
ॐ भं अनिंदाय नमः
ॐ भं शब्दस्वरूपाय नमः
ॐ भं शब्दातीताय नमः
ॐ भं भैरवरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं निंदास्वरूपाय नमः
ॐ भं अनिंदाय नमः
ॐ भं विश्वस्वरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं शरण्याय नमः
ॐ भं शरणाय नमः
ॐ भं शरण्यानांसुखाय नमः
ॐ भं शरण्यरक्षाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं स्वाहास्वरूपाय नमः
ॐ भं स्वधारूपाय नमः
ॐ भं वौषट् स्वरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं अक्षराय नमः
ॐ भं त्रिधामात्रस्वरूपिणे नमः
ॐ भं अक्षराय नमः
ॐ भं शुद्दाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं अर्थमात्राय नमः
ॐ भं पूर्णाय नमः
ॐ भं परिपूर्णाय नमः
ॐ भं भैरवरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं अष्टचक्ररूपाय नमः
ॐ भं भैरवरूपाय नमः
ॐ भं ब्रह्मरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं सृष्टिस्वरूपाय नमः
ॐ भं सृष्टिकर्त्रे नमः
ॐ भं महात्मने नमः
ॐ भं पाल्यस्वरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं सनातनाय नमः
ॐ भं नित्याय नमः || 440 ||

ॐ भं निर्गुणाय नमः
ॐ भं गुणाय नमः
ॐ भं सिद्दाय नमः
ॐ भं शांताय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं धारास्वरूपाय नमः
ॐ भं खड्गहस्ताय नमः
ॐ भं त्रिशूलहस्ताय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं कुंडलवर्णाय नमः
ॐ भं शवमुंडविभूषिणे नमः
ॐ भं महाकृद्धाय नमः
ॐ भं चंडाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं वासुकिभूषाय नमः
ॐ भं सर्वभूषाय नमः
ॐ भं कपालहस्ताय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं पानपात्रे नमः
ॐ भं प्रमत्ताय नमः
ॐ भं मत्तरूपाय नमः
ॐ भं भैरवरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं मध्यमकार प्रियाय नमः
ॐ भं माधवाय नमः
ॐ भं कुमाररूपाय नमः
ॐ भं स्त्री शूर्पाय नमः
ॐ भं गंधस्वरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं दुर्गंधरूपाय नमः
ॐ भं सुगंधाय नमः
ॐ भं पुरुष स्वरूपाय नमः
ॐ भं पुष्पभूषणाय नमः
ॐ भं पुष्पप्रकाशाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं पुष्पविनोदाय नमः
ॐ भं पुष्पपूजाय नमः
ॐ भं भक्तिनिवासाय नमः
ॐ भं भक्तदुःखनिवारिणे नमः
ॐ भं भक्त प्रियाय नमः || 480 ||

ॐ भं शांताय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं भक्तस्वरूपाय नमः
ॐ भं रूपदाय नमः
ॐ भं भैरवरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं वासाय नमः
ॐ भं भद्राय नमः
ॐ भं वीरभद्राय नमः
ॐ भं संग्रामसाराय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं खट्वांगहस्ताय नमः
ॐ भं कालहस्ताय नमः
ॐ भं अघोराय नमः
ॐ भं घोराय नमः
ॐ भं घोराहोरस्वरूपिणे नमः
ॐ भं घोरघर्मण्यघोराय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं घोरत्रिशूलाय हस्ताय नमः
ॐ भं घोरपानाय नमः
ॐ भं घोराय नमः
ॐ भं नीलरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं घोरवाहनगम्याय नमः
ॐ भं अगम्याय नमः
ॐ भं घोरब्रह्मस्वरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं घोरशब्दाय नमः
ॐ भं घोराय नमः
ॐ भं घोरदेहाय नमः
ॐ भं घोरद्रव्याय नमः
ॐ भं घोराय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं घोरसंगाय नमः
ॐ भं सिंहाय नमः
ॐ भं नरसिंहाय नमः
ॐ भं प्रचंडसिंहाय नमः
ॐ भं सिंहरूपाय नमः
ॐ भं सिंहप्रकाशाय नमः
ॐ भं सुप्रकाशाय नमः || 520 ||

ॐ भं विजयरूपाय नमः
ॐ भं जगदाद्याय नमः
ॐ भं भार्गवरूपाय नमः
ॐ भं भर्गरूपाय नमः
ॐ भं भैरवरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं मेध्याय नमः
ॐ भं शुद्धाय नमः
ॐ भं मायाधीशाय नमः
ॐ भं मेघप्रकाशाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं दुर् ज्ञेयाय नमः
ॐ भं दुस्तराय नमः
ॐ भं दुर्लभाय नमः
ॐ भं दुरात्मने नमः
ॐ भं भक्तिलभ्याय नमः
ॐ भं भव्याय नमः
ॐ भं भाविताय नमः
ॐ भं गौरवरूपाय नमः
ॐ भं गौरवाय नमः
ॐ भं भैरवरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं विघ्ननिवाराय नमः
ॐ भं विघ्ननाशिने नमः
ॐ भं विघ्नानांविद्रावणाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं किंशुकरूपाय नमः
ॐ भं रजोरूपाय नमः
ॐ भं नीलस्वरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं गणस्वरूपाय नमः
ॐ भं गणनाथाय नमः
ॐ भं विश्वप्रकाशाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं योगि प्रकाशाय नमः
ॐ भं योगिगम्याय नमः
ॐ भं हेरंबरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं त्रिधारस्वरूपाय नमः
ॐ भं रूपदाय नमः || 560 ||

ॐ भं स्वरस्वरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं सरस्वतीरूपाय नमः
ॐ भं बुद्दिरूपाय नमः
ॐ भं वंद्यस्वरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं त्रिविक्रमरूपाय नमः
ॐ भं त्रिस्वरूपाय नमः
ॐ भं शशांकरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं व्यापकरूपाय नमः
ॐ भं व्याधरूपाय नमः
ॐ भं भैरवरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं विशदरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं सत्त्वस्वरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं सूक्ति स्वरूपाय नमः
ॐ भं शिवदाय नमः
ॐ भं गंगास्वरूपाय नमः
ॐ भं यमुनारूपिणे नमः
ॐ भं गौरीस्वरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं धुःखविनाशाय नमः
ॐ भं दुःखमोक्षरूपिणे नमः
ॐ भं महाचलाय नमः
ॐ भं वैद्याय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं नंदिस्वरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं नागस्वरूपाय नमः
ॐ भं स्थितरूपाय नमः
ॐ भं केळिस्वरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं क्षेत्रनिवासाय नमः
ॐ भं क्षेत्रवासिने नमः
ॐ भं ब्रह्मवादिने नमः
ॐ भं शांताय नमः
ॐ भं शुद्दाय नमः || 600 ||

ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं नर्मदारूपाय नमः
ॐ भं जलरूपाय नमः
ॐ भं विश्वविनोदाय नमः
ॐ भं जयदाय नमः
ॐ भं महेंद्ररूपाय नमः
ॐ भं महनीयाय नमः
ॐ भं संस्कृतिरूपाय नमः
ॐ भं शरण्याय नमः
ॐ भं सिंधुनिवासाय नमः
ॐ भं बालकाय नमः
ॐ भं संसारसाराय नमः
ॐ भं सरसां पतये नमः
ॐ भं अजरस्वरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं कारुण्यरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं गोकर्णरूपाय नमः
ॐ भं ब्रह्मवृक्षाय नमः
ॐ भं शंखकर्णाय नमः
ॐ भं हस्तिकर्णाय नमः
ॐ भं विष्टरकर्णाय नमः
ॐ भं यज्ञकर्णाय नमः
ॐ भं शंबुक कर्णाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं दिव्यसुकर्णाय नमः
ॐ भं कालकर्णाय नमः
ॐ भं भयदकर्णाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं आकाश कर्णाय नमः
ॐ भं कालकर्णाय नमः
ॐ भं दिग्रूपकर्णाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं विशुद्दकर्णाय नमः
ॐ भं विमलाय नमः
ॐ भं सहस्रकर्णाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं नेत्रप्रकाशाय नमः
ॐ भं सुनेत्राय नमः
ॐ भं वरदनेत्राय नमः || 640 ||

ॐ भं जयनेत्राय नमः
ॐ भं विमलनेत्राय नमः
ॐ भं योगनेत्राय नमः
ॐ भं सहस्रनेत्राय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं कळिंदरूपाय नमः
ॐ भं कळिंदाय नमः
ॐ भं ज्योतिस्वरूपाय नमः
ॐ भं ज्योतिषाय नमः
ॐ भं ताराप्रकाशाय नमः
ॐ भं ताणरूपिणे नमः
ॐ भं नक्षत्रनेत्राय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं चंद्रप्रकाशाय नमः
ॐ भं चंद्ररूपाय नमः
ॐ भं रश्मिस्वरूपाय नमः
ॐ भं आनंदरूपाय नमः
ॐ भं जगदानंदरूपिणे नमः
ॐ भं द्रविडरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं शंखनिवासाय नमः
ॐ भं शंकराय नमः
ॐ भं मुद्राप्रकाशाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं न्यासस्वरूपाय नमः
ॐ भं न्यासाय नमः
ॐ भं बिंदुस्वरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं विसर्ग रूपाय नमः
ॐ भं प्रणवरूपाय नमः
ॐ भं मंत्रप्रकाशाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं जंबुकरूपाय नमः
ॐ भं जंगमाय नमः
ॐ भं गरुडरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं लंबुकरूपाय नमः
ॐ भं लंबिकाय नमः
ॐ भं लक्ष्मीस्वरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः || 680 ||

ॐ भं वीरस्वरूपाय नमः
ॐ भं वीरणाय नमः
ॐ भं प्रचंडरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं डमरुस्वरूपाय नमः
ॐ भं डमरुधारिणे नमः
ॐ भं कळंकनाशाय नमः
ॐ भं कालनाथाय नमः
ॐ भं वृद्धि प्रकाशाय नमः
ॐ भं सिद्धिदाय नमः
ॐ भं सिद्धिस्वरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं धर्मप्रकाशाय नमः
ॐ भं धर्मनाथाय नमः
ॐ भं धर्माय नमः
ॐ भं धर्मराजाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं धर्माधिपतये नमः
ॐ भं धर्मध्येयाय नमः
ॐ भं धर्मार्थसिद्दाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं विरजरूपाय नमः
ॐ भं रूपारूपप्रकाशिने नमः
ॐ भं राजप्रकाशाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं प्रतापसिंहाय नमः
ॐ भं प्रतापाय नमः
ॐ भं कोटिप्रतापाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं सहस्ररूपाय नमः
ॐ भं कोटिरूपाय नमः
ॐ भं आनंदरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं संहारबंधाय नमः
ॐ भं बंधकाय नमः
ॐ भं विष्णुरूपाय नमः
ॐ भं व्यापकाय नमः
ॐ भं मांगल्यनाथाय नमः
ॐ भं शिवनाथाय नमः
ॐ भं कालाय नमः || 720 ||

ॐ भं व्याघ्राय नमः
ॐ भं व्याघ्ररूपाय नमः
ॐ भं व्यालविभूषणाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं विद्याप्रकाशाय नमः
ॐ भं विद्यानांपतये नमः
ॐ भं योगिस्वरूपाय नमः
ॐ भं क्रूररूपाय नमः
ॐ भं संहाररूपाय नमः
ॐ भं शत्रुनाशाय नमः
ॐ भं पालकरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं कारुण्यदेवाय नमः
ॐ भं देवदेवाय नमः
ॐ भं विश्वविलासाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं प्रकाशाय नमः
ॐ भं काशीवासिने नमः
ॐ भं भैरवक्षेत्राय नमः
ॐ भं क्षेत्रपालाय नमः
ॐ भं भद्रस्वरूपाय नमः
ॐ भं भद्रकाय नमः
ॐ भं भद्राद्रिपतये नमः
ॐ भं भयहंत्रे नमः
ॐ भं मायाविनोदाय नमः
ॐ भं मायिने नमः
ॐ भं मदरूपिणे नमः
ॐ भं मत्ताय नमः
ॐ भं शांताय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं मलयवासाय नमः
ॐ भं कैलासाय नमः
ॐ भं संसारसाराय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं मातृविनोदाय नमः
ॐ भं विमलाय नमः
ॐ भं यमप्रकाशाय नमः
ॐ भं नियमाय नमः
ॐ भं प्राण प्रकाशायनमः
ॐ भं ध्यानाधिपतये नमः || 760 ||

ॐ भं समाधिरूपाय नमः
ॐ भं निर्गुणाय नमः
ॐ भं मंत्र प्रकाशाय नमः
ॐ भं मंत्ररूपाय नमः
ॐ भं तृंदविनोदाय नमः
ॐ भं वृंदकाय नमः
ॐ भं वृहंतिरूपाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं मान्यस्वरूपाय नमः
ॐ भं मानदाय नमः
ॐ भं विश्वप्रकाशाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं नै ्थिरपीठाय नमः
ॐ भं सिद्धपीठाय नमः
ॐ भं मंडलपीठाय नमः
ॐ भं रक्तपीठाय नमः
ॐ भं यशोदानाथाय नमः
ॐ भं कामनाथाय नमः
ॐ भं विनोदनाथाय नमः
ॐ भं सिद्धिनाथाय नमः
ॐ भं नाथाय नमः
ॐ भं अनाथाय नमः
ॐ भं ज्ञाननाथाय नमः
ॐ भं शंकरनाथाय नमः
ॐ भं जयनाथाय नमः
ॐ भं मुद्गलनाथाय नमः
ॐ भं नीलनाथाय नमः
ॐ भं बालकनाथाय नमः
ॐ भं धर्मनाथाय नमः
ॐ भं विश्वनाथाय नमः
ॐ भं नाथाय नमः
ॐ भं कार्यनाथाय नमः
ॐ भं भैरवनाथाय नमः
ॐ भं महानाथाय नमः
ॐ भं ब्रह्मसनाथाय नमः
ॐ भं योगनाथाय नमः
ॐ भं विश्वविहाराय नमः
ॐ भं विश्वभाराय नमः
ॐ भं रंगरसनाथाय नमः
ॐ भं रंगनाथाय नमः || 800 ||

ॐ भं मोक्षसनाथाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं गोरक्षनाथाय नमः
ॐ भं गोरक्षाय नमः
ॐ भं मंदारनाथाय नमः
ॐ भं नंदनाथाय नमः
ॐ भं मंगळनाथाय नमः
ॐ भं चंपानाथाय नमः
ॐ भं संतोषनाथाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं निर्थननाथाय नमः
ॐ भं सुखनाथाय नमः
ॐ भं कारुण्यनाथाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं द्रविडनाथाय नमः
ॐ भं दरिद्रनाथाय नमः
ॐ भं संसारनाथाय नमः
ॐ भं जगन्नाथाय नमः
ॐ भं माध्वीकनाथाय नमः
ॐ भं मंत्रनाथाय नमः
ॐ भं न्यास सनाथाय नमः
ॐ भं ध्याननाथाय नमः
ॐ भं गोकर्णनाथाय नमः
ॐ भं महानाथाय नमः
ॐ भं शुभ्रसनाथाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं विमलनाथाय नमः
ॐ भं मंडलपाय नमः
ॐ भं सरोजनाथाय नमः
ॐ भं सत्यनाथाय नमः
ॐ भं भक्तसनाथाय नमः
ॐ भं भक्तिनाथाय नमः
ॐ भं मोहन नाथाय नमः
ॐ भं वत्सनाथाय नमः
ॐ भं मातृसनाथाय नमः
ॐ भं विश्वनाथाय नमः
ॐ भं बिंदुसनाथाय नमः
ॐ भं जयनाथाय नमः
ॐ भं मंगळनाथाय नमः
ॐ भं धर्मनाथाय नमः || 840 ||

ॐ भं गंगासनाथाय नमः
ॐ भं भूमिनाथाय नमः
ॐ भं धीरसनाथाय नमः
ॐ भं बिंदुनाथाय नमः
ॐ भं कंचुकिनाथाय नमः
ॐ भं शृंगि नाथाय नमः
ॐ भं समुद्रनाथाय नमः
ॐ भं गिरिनाथाय नमः
ॐ भं मांगल्यनाथाय नमः
ॐ भं कद्रूनाथाय नमः
ॐ भं वेदांतनाथाय नमः
ॐ भं श्रीनाथाय नमः
ॐ भं ब्रह्मांडनाथाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं गिरीशनाथाय नमः
ॐ भं वामनाथाय नमः
ॐ भं बीजसनाथाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं मंदिरनाथाय नमः
ॐ भं मदनाथाय नमः
ॐ भं भैरवीनाथाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं अंबनाथाय नमः
ॐ भं नाथाय नमः
ॐ भं जंतुनाथाय नमः
ॐ भं काळीसनाथाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं मुकुंदनाथाय नमः
ॐ भं कुंदनाथाय नमः
ॐ भं कुंडलनाथाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं अष्टचक्रनाथाय नमः
ॐ भं चक्रनाथाय नमः
ॐ भं विभूतिनाथाय नमः
ॐ भं शूलनाथाय नमः
ॐ भं न्याय सनाथाय नमः
ॐ भं न्यायनाथाय नमः
ॐ भं जंगमनाथाय नमः
ॐ भं दयानाथाय नमः
ॐ भं विश्वसनाथाय नमः || 880 ||

ॐ भं जगन्नाथाय नमः
ॐ भं कामिकनाथाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं क्षेत्र सनाथाय नमः
ॐ भं जीवनाथाय नमः
ॐ भं चैल सनाथाय नमः
ॐ भं चैलनाथाय नमः
ॐ भं मात्रासनाथाय नमः
ॐ भं अमात्राय नमः
ॐ भं द्वंद्व सनाथाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं शूरसनाथाय नमः
ॐ भं शूरनाथाय नमः
ॐ भं सौजन्य नाथाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं दुष्ट सनाथाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं भय सनाथाय नमः
ॐ भं बिंबनाथाय नमः
ॐ भं मायासनाथाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं विटंकनाथाय नमः
ॐ भं भैरवाय नमः
ॐ भं चर्म सनाथाय नमः
ॐ भं खड्गनाथाय नमः
ॐ भं शक्ति सनाथाय नमः
ॐ भं धनुर्नाथाय नमः
ॐ भं वानसनाथाय नमः
ॐ भं शापनाथाय नमः
ॐ भं यंत्रसनाथाय नमः
ॐ भं गंडूषनाथाय नमः
ॐ भं गंडूषाय नमः
ॐ भं दाकिनी नाथाय नमः
ॐ भं डामरनाथाय नमः
ॐ भं डामराय नमः
ॐ भं डंक सनाथाय नमः
ॐ भं डंकनाथाय नमः
ॐ भं मांडव्यनाथाय नमः
ॐ भं यज्ञनाथाय नमः
ॐ भं यजुः सनाथाय नमः || 920 ||

ॐ भं क्रीडानाथाय नमः
ॐ भं समासनाथाय नमः
ॐ भं सर्वनाथाय नमः
ॐ भं शून्यायनाथाय नमः
ॐ भं स्वर्गनाथाय नमः
ॐ भं असितांग भैरवाय नमः
ॐ भं रुरु भैरवाय नमः
ॐ भं चंड भैरवाय नमः
ॐ भं क्रोथ भैरवाय नमः
ॐ भं उन्मत्त भैरवाय नमः
ॐ भं कपाल भैरवाय नमः
ॐ भं भीषण भैरवाय नमः
ॐ भं संहार भैरवाय नमः
ॐ भं वटुक भैरवाय नमः
ॐ भं रुद्र भैरवाय नमः
ॐ भं केदार भैरवाय नमः
ॐ भं अष्टांग भैरवाय नमः
ॐ भं आस भैरवाय नमः
ॐ भं महाकाल भैरवाय नमः
ॐ भं आनंद भैरवाय नमः
ॐ भं बिंदु भैरवाय नमः
ॐ भं नृत्य भैरवाय नमः
ॐ भं अविमुक्त भैरवाय नमः
ॐ भं दंडपाणि भैरवाय नमः
ॐ भं आकाश भैरवाय नमः
ॐ भं नीलकंठ भैरवाय नमः
ॐ भं महामर्तांड भैरवाय नमः
ॐ भं स्वच्छंद भैरवाय नमः
ॐ भं अतिसंतुष्ट भैरवाय नमः
ॐ भं विशालाक्ष भैरवाय नमः
ॐ भं केसर भैरवाय नमः
ॐ भं संहार भैरवाय नमः
ॐ भं विश्वरूप भैरवाय नमः
ॐ भं नानारूप भैरवाय नमः
ॐ भं परम भैरवाय नमः
ॐ भं दंडकर्ण भैरवाय नमः
ॐ भं सितभद्र भैरवाय नमः
ॐ भं मोहनाध भैरवाय नमः
ॐ भं मनोवेग भैरवाय नमः
ॐ भं क्षेत्रपाल भैरवाय नमः || 960 ||

ॐ भं विरूपाक्ष भैरवाय नमः
ॐ भं कराळ भैरवाय नमः
ॐ भं पाताळ भैरवाय नमः
ॐ भं अनंत भैरवाय नमः
ॐ भं लोकपाल भैरवाय नमः
ॐ भं प्रळय भैरवाय नमः
ॐ भं अंतक भैरवाय नमः
ॐ भं भीषण भैरवाय नमः
ॐ भं भूगर्भ भैरवाय नमः
ॐ भं पिंगळेक्षण भैरवाय नमः
ॐ भं प्रजापालक भैरवाय नमः
ॐ भं द्वारपालक भैरवाय नमः
ॐ भं रुद्र भैरवाय नमः
ॐ भं विष्णु भैरवाय नमः
ॐ भं पितामह भैरवाय नमः
ॐ भं त्रिपुरांतक भैरवाय नमः
ॐ भं वरद भैरवाय नमः
ॐ भं सर्वज्ञ भैरवाय नमः
ॐ भं पर्वत भैरवाय नमः
ॐ भं श्वान भैरवाय नमः
ॐ भं कपालभूषण भैरवाय नमः
ॐ भं ईशान भैरवाय नमः
ॐ भं अघोरनाध भैरवाय नमः
ॐ भं कालाग्नि भैरवाय नमः
ॐ भं काळीप्रिय भैरवाय नमः
ॐ भं त्रिनेत्र भैरवाय नमः
ॐ भं वज्रहस्त भैरवाय नमः
ॐ भं सर्वभूत भैरवाय नमः
ॐ भं महारौद्र भैरवाय नमः
ॐ भं कुंडमाला भैरवाय नमः
ॐ भं ब्राह्मीप्रिय भैरवाय नमः
ॐ भं महेश्वरीप्रिय भैरवाय नमः
ॐ भं कौमारी प्रिय भैरवाय नमः
ॐ भं वैष्णवीप्रिय भैरवाय नमः
ॐ भं वाराहीप्रिय भैरवाय नमः
ॐ भं इंद्राणी प्रिय भैरवाय नमः
ॐ भं चामुंडीप्रिय भैरवाय नमः
ॐ भं चंडीप्रिय भैरवाय नमः
ॐ भं स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः
ॐ भं काशी क्षेत्रपालक श्रीकालभैरवाय नमः || 1000 ||

|| इति श्री कालभैरव सहस्रनामावळिः संपूर्णं ||

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *