Skip to content

# Choose Language:

Ayyappa Swamy Pooja Vidhanam in Telugu – శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి పూజా విధానం

Ayyappa Swamy Pooja VidhanamPin

Ayyappa Swamy Pooja Vidhanam or Ayyappa Shodasa upachara puja is the pooja procedure to follow for worshipping Lord Ayyappa Swamy of Sabarimala. Get Sri Ayyappa Pooja Vidhanam in Telugu Pdf Lyrics here and perform the rituals with devotion.

Ayyappa Swamy Pooja Vidhanam in Telugu – శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి పూజా విధానం 

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.)

పూర్వాంగం ||

శ్రీ గణపతి పూజ ||

పునః సంకల్పం

పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ పూర్ణా పుష్కలాంబా సమేత హరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినః అనుగ్రహప్రసాద సిద్ధ్యర్థం పురుషసూక్త సహిత రుద్రసూక్త విధానేన శ్రీహరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినః ప్రీత్యర్థం ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే ||

ప్రాణప్రతిష్ఠ

ఓం అసు॑నీతే॒ పున॑ర॒స్మాసు॒ చక్షు॒:
పున॑: ప్రా॒ణమి॒హ నో” ధేహి॒ భోగ”మ్ |
జ్యోక్ప॑శ్యేమ॒ సూర్య॑ము॒చ్చర”న్త॒
మను॑మతే మృ॒డయా” నః స్వ॒స్తి ||
అ॒మృత॒o వై ప్రా॒ణా అ॒మృత॒మాప॑:
ప్రా॒ణానే॒వ య॑థాస్థా॒నముప॑హ్వయతే ||
ఆవాహితో భవ స్థాపితో భవ |
సుప్రసన్నో భవ వరదో భవ |

స్వామిన్ సర్వజగన్నాథ యావత్పూజాఽవసానకమ్ |
తావత్త్వం ప్రీతిభావేన బింబేఽస్మిన్ సన్నిధిం కురు |

ధ్యానం

ఆశ్యామకోమల విశాలతనుం విచిత్ర-
-వాసోవసానమరుణోత్పల వామహస్తమ్ |
ఉత్తుంగరత్నమకుటం కుటిలాగ్రకేశం
శాస్తారమిష్టవరదం శరణం ప్రపద్యే ||

తేజోమండలమధ్యగం త్రినయనం దివ్యాంబరాలంకృతం
దేవం పుష్పశరేక్షుకార్ముకలసన్మాణిక్యపాత్రాభయమ్ |
బిభ్రాణం కరపంకజైర్మదగజస్కంధాధిరూఢం విభుం
శాస్తారం శరణం వ్రజామి సతతం త్రైలోక్యసమ్మోహనమ్ ||
ఓం శ్రీహరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః ధ్యాయామి |

ఆవాహనం

స॒హస్ర॑శీర్షా॒ పురు॑షః |
స॒హ॒స్రా॒క్షః స॒హస్ర॑పాత్ |
స భూమి॑o వి॒శ్వతో॑ వృ॒త్వా |
అత్య॑తిష్ఠద్దశాఙ్గు॒లమ్ |
నమ॑స్తే రుద్ర మ॒న్యవ॑ ఉ॒తోత॒ ఇష॑వే॒ నమ॑: |
నమ॑స్తే అస్తు॒ ధన్వ॑నే బా॒హుభ్యా॑ము॒త తే॒ నమ॑: ||
భవోద్భవం శివాతీతం భానుకోటిసమప్రభమ్ |
ఆవాహయామి భూతేశం భవానీసుతముత్తమమ్ ||
ఓం శ్రీహరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః ఆవాహయామి |

ఆసనం

పురు॑ష ఏ॒వేదగ్ం సర్వమ్” |
యద్భూ॒తం యచ్చ॒ భవ్యమ్” |
ఉ॒తామృ॑త॒త్వస్యేశా॑నః |
య॒దన్నే॑నాతి॒రోహ॑తి |
యా త॒ ఇషు॑: శి॒వత॑మా శి॒వం బ॒భూవ॑ తే॒ ధను॑: |
శి॒వా శ॑ర॒వ్యా॑ యా తవ॒ తయా॑ నో రుద్ర మృడయ ||
అనేకహారసంయుక్తం నానామణివిరాజితమ్ |
రత్నసింహాసనం దేవ ప్రీత్యర్థం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీహరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః ఆసనం సమర్పయామి |

పాద్యం

ఏ॒తావా॑నస్య మహి॒మా |
అతో॒ జ్యాయాగ్॑శ్చ॒ పూరు॑షః |
పాదో”ఽస్య॒ విశ్వా॑ భూ॒తాని॑ |
త్రి॒పాద॑స్యా॒మృత॑o ది॒వి |
యా తే॑ రుద్ర శి॒వా త॒నూరఘో॒రాఽపా॑పకాశినీ |
తయా॑ నస్త॒నువా॒ శన్త॑మయా॒ గిరి॑శన్తా॒భిచా॑కశీహి ||
భూతనాథ నమస్తేఽస్తు నరకార్ణవతారక |
పాద్యం గృహాణ దేవేశ మమ సౌఖ్యం వివర్ధయ ||
ఓం శ్రీహరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం

త్రి॒పాదూ॒ర్ధ్వ ఉదై॒త్పురు॑షః |
పాదో”ఽస్యే॒హాఽఽభ॑వా॒త్పున॑: |
తతో॒ విష్వ॒ఙ్వ్య॑క్రామత్ |
సా॒శ॒నా॒న॒శ॒నే అ॒భి |
యామిషు॑o గిరిశన్త॒ హస్తే॒ బిభ॒ర్ష్యస్త॑వే |
శి॒వాం గి॑రిత్ర॒ తాం కు॑రు॒ మా హిగ్॑oసీ॒: పురు॑ష॒o జగ॑త్ ||
జ్యేష్ఠరూప నమస్తుభ్యం భస్మోద్ధూళితవిగ్రహమ్ |
జైత్రయాత్రవిభూత త్వం గృహాణార్ఘ్యం మయార్పితమ్ ||
ఓం శ్రీహరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః హసయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి |

ఆచమనీయం

తస్మా”ద్వి॒రాడ॑జాయత |
వి॒రాజో॒ అధి॒ పూరు॑షః |
స జా॒తో అత్య॑రిచ్యత |
ప॒శ్చాద్భూమి॒మథో॑ పు॒రః |
శి॒వేన॒ వచ॑సా త్వా॒ గిరి॒శాచ్ఛా॑ వదామసి |
యథా॑ న॒: సర్వ॒మిజ్జగ॑దయ॒క్ష్మగ్ం సు॒మనా॒ అస॑త్ ||
జనార్దనాయ దేవాయ సమస్తజగదాత్మనే |
నిర్మలజ్ఞానరూపాయ గృహాణాచమనం విభో ||
ఓం శ్రీహరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః ఆచమనం సమర్పయామి |

పంచామృత స్నానం

ఓం శ్రీ హరిహరపుత్రాయ నమః క్షీరేణ స్నపయామి |
ఓం శ్రీ హరిహరపుత్రాయ నమః దధ్యేన స్నపయామి |
ఓం శ్రీ హరిహరపుత్రాయ నమః ఆజ్యేన స్నపయామి |
ఓం శ్రీ హరిహరపుత్రాయ నమః మధునా స్నపయామి |
ఓం శ్రీ హరిహరపుత్రాయ నమః ఇక్షురసేన స్నపయామి |

ఓం శ్రీ హరిహరపుత్రాయ నమః నారికేళ జలేన స్నపయామి |
ఓం శ్రీ హరిహరపుత్రాయ నమః సౌగంధికా జలేన స్నపయామి |
ఓం శ్రీ హరిహరపుత్రాయ నమః కర్పూరికా జలేన స్నపయామి |
ఓం శ్రీ హరిహరపుత్రాయ నమః గంగా జలేన స్నపయామి |

శుద్ధోదక స్నానం

యత్పురు॑షేణ హ॒విషా” |
దే॒వా య॒జ్ఞమత॑న్వత |
వ॒స॒న్తో అ॑స్యాసీ॒దాజ్యమ్” |
గ్రీ॒ష్మ ఇ॒ధ్మశ్శ॒రద్ధ॒విః |
అధ్య॑వోచదధివ॒క్తా ప్ర॑థ॒మో దైవ్యో॑ భి॒షక్ |
అహీగ్గ్॑శ్చ॒ సర్వా”ఞ్జ॒oభయ॒న్త్సర్వా”శ్చ యాతుధా॒న్య॑: ||
తీర్థోదకైః కాంచనకుంభసంస్థైః
సువాసితైః దేవకృపారసార్ద్రైః |
మయార్పితం స్నానవిధిం గృహాణ
పాదాబ్జనిష్ఠ్యూతనదీప్రవాహః ||
ఓం శ్రీహరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి |

వస్త్రం

స॒ప్తాస్యా॑సన్పరి॒ధయ॑: |
త్రిః స॒ప్త స॒మిధ॑: కృ॒తాః |
దే॒వా యద్య॒జ్ఞం త॑న్వా॒నాః |
అబ॑ధ్న॒న్పురు॑షం ప॒శుమ్ |
అ॒సౌ యస్తా॒మ్రో అ॑రు॒ణ ఉ॒త బ॒భ్రుః సు॑మ॒ఙ్గల॑: |
యే చే॒మాగ్ం రు॒ద్రా అ॒భితో॑ ది॒క్షు శ్రి॒తాః స॑హస్ర॒శోఽవై॑షా॒గ్॒o హేడ॑ ఈమహే ||
విద్యుద్విలాసరమ్యేన స్వర్ణవస్త్రేణసంయుతమ్ |
వస్త్రయుగ్మం గృహాణేదం భక్త్యా దత్తం మయా ప్రభో ||
ఓం శ్రీహరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |

ఉపవీతం

తం య॒జ్ఞం బ॒ర్హిషి॒ ప్రౌక్షన్॑ |
పురు॑షం జా॒తమ॑గ్ర॒తః |
తేన॑ దే॒వా అయ॑జన్త |
సా॒ధ్యా ఋష॑యశ్చ॒ యే |
అ॒సౌ యో॑ఽవ॒సర్ప॑తి॒ నీల॑గ్రీవో॒ విలో॑హితః |
ఉ॒తైన॑o గో॒పా అ॑దృశ॒న్నదృ॑శన్నుదహా॒ర్య॑: |
ఉ॒తైన॒o విశ్వా॑ భూ॒తాని॒ స దృ॒ష్టో మృ॑డయాతి నః ||
రాజితం బ్రహ్మసూత్రం చ కాంచనం ఉత్తరీయకమ్ |
ఉపవీతం గృహాణేదం భక్త్యా దత్తం మయా ప్రభో ||
ఓం శ్రీహరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి |

గంధం

తస్మా”ద్య॒జ్ఞాత్స॑ర్వ॒హుత॑: |
సంభృ॑తం పృషదా॒జ్యమ్ |
ప॒శూగ్‍స్తాగ్‍శ్చ॑క్రే వాయ॒వ్యాన్॑ |
ఆ॒ర॒ణ్యాన్గ్రా॒మ్యాశ్చ॒ యే |
నమో॑ అస్తు॒ నీల॑గ్రీవాయ సహస్రా॒క్షాయ॑ మీ॒ఢుషే” |
అథో॒ యే అ॑స్య॒ సత్త్వా॑నో॒ఽహం తేభ్యో॑ఽకర॒o నమ॑: ||
సర్వభూతప్రమథన సర్వజ్ఞ సకలోద్భవ |
సర్వాత్మన్ సర్వభూతేశ సుగంధం సగృహాణ భోః ||
ఓం శ్రీహరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః దివ్యశ్రీచందనం సమర్పయామి |

ఆభరణం

తస్మా”ద్య॒జ్ఞాత్స॑ర్వ॒హుత॑: |
ఋచ॒: సామా॑ని జజ్ఞిరే |
ఛన్దాగ్॑oసి జజ్ఞిరే॒ తస్మా”త్ |
యజు॒స్తస్మా॑దజాయత |
ప్ర ము॑ఞ్చ॒ ధన్వ॑న॒స్త్వము॒భయో॒రార్త్ని॑యో॒ర్జ్యామ్ |
యాశ్చ॑ తే॒ హస్త॒ ఇష॑వ॒: పరా॒ తా భ॑గవో వప ||
హిరణ్యహారకేయూర గ్రైవేయమణికంకణైః |
సుహారం భూషణైర్యుక్తం గృహాణ పురుషోత్తమ ||
ఓం శ్రీహరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః ఆభరణం సమర్పయామి |

అక్షతాన్

అక్షతాన్ ధవళాన్ దివ్యాన్ శాలీయాంస్తండులాన్ శుభాన్ |
హరిద్రామిశ్రితాన్ తుభ్యం గృహాణాసురసంహర ||
ఓం శ్రీహరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః అక్షతాన్ సమర్పయామి |

పుష్పం

తస్మా॒దశ్వా॑ అజాయన్త |
యే కే చో॑భ॒యాద॑తః |
గావో॑ హ జజ్ఞిరే॒ తస్మా”త్ |
తస్మా”జ్జా॒తా అ॑జా॒వయ॑: |
అ॒వ॒తత్య॒ ధను॒స్త్వగ్ం సహ॑స్రాక్ష॒ శతే॑షుధే |
ని॒శీర్య॑ శ॒ల్యానా॒o ముఖా॑ శి॒వో న॑: సు॒మనా॑ భవ ||
అఘోరపరమప్రఖ్య అచింత్యావ్యక్తలక్షణ |
అనంతాదిత్యసంకాశం పుష్పాణి ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీహరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః పుష్పాణి సమర్పయామి |

అంగపూజా

ఓం ధర్మశాస్త్రే నమః – పాదౌ పూజయామి |
ఓం శిల్పశాస్త్రే నమః – గుల్ఫౌ పూజయామి |
ఓం వీరశాస్త్రే నమః – జంఘే పూజయామి |
ఓం యోగశాస్త్రే నమః – జానునీం పూజయామి |
ఓం మహాశాస్త్రే నమః – ఊరూం పూజయామి |
ఓం బ్రహ్మశాస్త్రే నమః – కటిం పూజయామి |
ఓం కాలశాస్త్రే నమః – గుహ్యం పూజయామి |
ఓం శబరిగిరీశాయ నమః – మేఢ్రం పూజయామి |
ఓం సత్యరూపాయ నమః – నాభిం పూజయామి |
ఓం మణికంఠాయ నమః – ఉదరం పూజయామి |
ఓం విష్ణుతనయాయ నమః – వక్షస్థలం పూజయామి |
ఓం శివపుత్రాయ నమః – పార్శ్వౌ పూజయామి |
ఓం హరిహరపుత్రాయ నమః – హృదయం పూజయామి |
ఓం త్రినేత్రాయ నమః – కంఠం పూజయామి |
ఓం ఓంకారరూపాయ నమః – స్తనౌ పూజయామి |
ఓం వరదహస్తాయ నమః – హస్తాన్ పూజయామి |
ఓం భీమాయ నమః – బాహూన్ పూజయామి |
ఓం తేజస్వినే నమః – ముఖం పూజయామి |
ఓం అష్టమూర్తయే నమః – దంతాన్ పూజయామి |
ఓం శుభవీక్షణాయ నమః – నేత్రౌ పూజయామి |
ఓం కోమలాంగాయ నమః – కర్ణౌ పూజయామి |
ఓం పాపవినాశాయ నమః – లలాటం పూజయామి |
ఓం శత్రునాశాయ నమః – నాసికాం పూజయామి |
ఓం పుత్రలాభాయ నమః – చుబుకం పూజయామి |
ఓం గజాధిపాయ నమః – ఓష్ఠౌ పూజయామి |
ఓం హరిహరాత్మజాయ నమః – గండస్థలం పూజయామి |
ఓం గణేశపూజ్యాయ నమః – కవచాన్ పూజయామి |
ఓం చిద్రూపాయ నమః – శిరః పూజయామి |
ఓం సర్వేశాయ నమః – సర్వాణ్యంగాని పూజయామి |

అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ అయ్యప్ప అష్టోత్తర శతనామావళిః  చూడండి ||

ధూపం

యత్పురు॑ష॒o వ్య॑దధుః |
క॒తి॒ధా వ్య॑కల్పయన్ |
ముఖ॒o కిమ॑స్య॒ కౌ బా॒హూ |
కావూ॒రూ పాదా॑వుచ్యేతే |
విజ్య॒o ధను॑: కప॒ర్దినో॒ విశ॑ల్యో॒ బాణ॑వాగ్ం ఉ॒త |
అనే॑శన్న॒స్యేష॑వ ఆ॒భుర॑స్య నిష॒ఙ్గథి॑: ||
ధూపం నానాపరిమళం యక్షకర్దమమిశ్రితమ్ |
దశాంగద్రవ్యసంయుక్తం అంగీకురు మయార్పితమ్ ||
ఓం శ్రీహరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః ధూపం ఆఘ్రాపయామి |

దీపం

బ్రా॒హ్మ॒ణో”ఽస్య॒ ముఖ॑మాసీత్ |
బా॒హూ రా॑జ॒న్య॑: కృ॒తః |
ఊ॒రూ తద॑స్య॒ యద్వైశ్య॑: |
ప॒ద్భ్యాగ్ం శూ॒ద్రో అ॑జాయత |
యా తే॑ హే॒తిర్మీ॑ఢుష్టమ॒ హస్తే॑ బ॒భూవ॑ తే॒ ధను॑: |
తయా॒ఽస్మాన్ వి॒శ్వత॒స్త్వమ॑య॒క్ష్మయా॒ పరి॑బ్భుజ ||
ఘృతవర్తిసమాయుక్తం వహ్నినా యోజితం ప్రియమ్ |
దీపం గృహాణ దేవేశ త్రైలోక్యతిమిరాపహమ్ ||
ఓం శ్రీహరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః దీపం దర్శయామి |
ధూప దీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

నైవేద్యం

చ॒న్ద్రమా॒ మన॑సో జా॒తః |
చక్షో॒: సూర్యో॑ అజాయత |
ముఖా॒దిన్ద్ర॑శ్చా॒గ్నిశ్చ॑ |
ప్రా॒ణాద్వా॒యుర॑జాయత |
నమ॑స్తే అ॒స్త్వాయు॑ధా॒యానా॑తతాయ ధృ॒ష్ణవే” |
ఉ॒భాభ్యా॑ము॒త తే॒ నమో॑ బా॒హుభ్యా॒o తవ॒ ధన్వ॑నే ||
సుగంధాన్ సుకృతాంశ్చైవ మోదకాన్ ఘృత పాచితాన్ |
నైవేద్యం గృహ్యతాం దేవ చణముద్గైః ప్రకల్పితాన్ ||
భక్ష్యం భోజ్యం చ లేహ్యం చ చోష్యం పానీయమేవ చ |
ఇదం గృహాణ నైవేద్యం మయా దత్తం మహాప్రభో ||
ఓం శ్రీహరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః నైవేద్యం సమర్పయామి |

ఓం భూర్భువ॑స్సువ॑: | తత్స॑వితు॒ర్వరే”ణ్య॒o భ॒ర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీ॒మహి |
ధియో॒ యో న॑: ప్రచో॒దయా”త్ ||
సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి
(సాయంకాలే ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు | అ॒మృ॒తో॒ప॒స్తర॑ణమసి |
ఓం ప్రా॒ణాయ॒ స్వాహా” | ఓం అ॒పా॒నాయ॒ స్వాహా” | ఓం వ్యా॒నాయ॒ స్వాహా” |
ఓం ఉ॒దా॒నాయ॒ స్వాహా” | ఓం స॒మా॒నాయ॒ స్వాహా” |
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి | అ॒మృ॒తా॒పి॒ధా॒నమ॑సి |
ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి | హస్తౌ ప్రక్షాళయామి | పాదౌ ప్రక్షాళయామి | శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

తాంబూలం

నాభ్యా॑ ఆసీద॒న్తరి॑క్షమ్ |
శీ॒ర్ష్ణో ద్యౌః సమ॑వర్తత |
ప॒ద్భ్యాం భూమి॒ర్దిశ॒: శ్రోత్రా”త్ |
తథా॑ లో॒కాగ్ం అ॑కల్పయన్ |
పరి॑ తే॒ ధన్వ॑నో హే॒తిర॒స్మాన్వృ॑ణక్తు వి॒శ్వత॑: |
అథో॒ య ఇ॑షు॒ధిస్తవా॒రే అ॒స్మన్ని ధే॑హి॒ తమ్ ||
పూగీఫలైః సకర్పూరైః నాగవల్లీదళైర్యుతమ్ |
ముక్తాచూర్ణసమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతామ్ ||
ఓం శ్రీహరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః తాంబూలం సమర్పయామి |

నీరాజనం

వేదా॒హమే॒తం పురు॑షం మ॒హాన్త”మ్ |
ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణ॒o తమ॑స॒స్తు పా॒రే |
సర్వా॑ణి రూ॒పాణి॑ వి॒చిత్య॒ ధీర॑: |
నామా॑ని కృ॒త్వాఽభి॒వద॒న్॒ యదాస్తే” |
నమ॑స్తే అస్తు భగవన్విశ్వేశ్వ॒రాయ॑ మహాదే॒వాయ॑
త్ర్యమ్బ॒కాయ॑ త్రిపురాన్త॒కాయ॑ త్రికాగ్నికా॒లాయ॑
కాలాగ్నిరు॒ద్రాయ॑ నీలక॒ణ్ఠాయ॑ మృత్యుఞ్జ॒యాయ॑
సర్వేశ్వ॒రాయ॑ సదాశి॒వాయ॑ శ్రీమన్మహాదే॒వాయ॒ నమ॑: ||
చతుర్వర్తిసమాయుక్తం ఘృతేన చ సుపూరితమ్ |
నీరాజనం గృహాణేదం భూతనాథ జగత్పతే ||
ఓం శ్రీహరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః నీరాజనం సమర్పయామి |
నీరజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

మంత్రపుష్పం

ధా॒తా పు॒రస్తా॒ద్యము॑దాజ॒హార॑ |
శ॒క్రః ప్రవి॒ద్వాన్ప్ర॒దిశ॒శ్చత॑స్రః |
తమే॒వం వి॒ద్వాన॒మృత॑ ఇ॒హ భ॑వతి |
నాన్యః పన్థా॒ అయ॑నాయ విద్యతే |
యో రు॒ద్రో అ॒గ్నౌ యో అ॒ప్సు య ఓష॑ధీషు॒ యో రు॒ద్రో
విశ్వా॒భువ॑నాఽఽవి॒వేశ॒ తస్మై॑ రు॒ద్రాయ॒ నమో॑ అస్తు ||
ఓం హ్రీం హరిహరపుత్రాయ పుత్రలాభాయ శత్రునాశాయ మదగజవాహాయ మహాశాస్త్రే నమః |
ఓం భూతనాథాయ విద్మహే భవపుత్రాయ ధీమహి |
తన్నః శాస్తా ప్రచోదయాత్ ||
ఓం శ్రీహరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః మంత్రపుష్పం సమర్పయామి |

ప్రదక్షిణం

యానికాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ |
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే ||
పాపోఽహం పాపకర్మాఽహం పాపాత్మా పాపసంభవః |
త్రాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సల ||
అన్యధా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ |
తస్మాత్కారుణ్య భావేన రక్ష హరిహరాత్మజా ||
ఓం శ్రీహరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

నమస్కారం

ఓం రత్నాభం సుప్రసన్నం శశిధరమకుటం రత్నభూషాభిరామం
శూలకేలం కపాలం శరముసలధనుర్బాహు సంకేతధారమ్ |
మత్తేభారూఢం ఆద్యం హరిహరతనయం కోమలాంగం దయాళుం
విశ్వేశం భక్తవంద్యం శతజనవరదం గ్రామపాలం నమామి ||

స్వామి శరణు ఘోష

శ్రీ అయ్యప్ప శరణుఘోష చూ. ||

శరణు ప్రార్థన

|| స్వామియే శరణం అయ్యప్ప ||

ూతనాథ సదానంద సర్వభూతదయాపరా |
రక్ష రక్ష మహాబాహో శాస్తారం ప్రణమామ్యహం || ౧ ||
ఓం శ్రీ స్వామియే శరణం అయ్యప్ప ||

లోకవీరం మహాపూజ్యం సర్వరక్షాకరం విభుమ్ |
పార్వతీ హృదయానందం శాస్తారం ప్రణమామ్యహం || ౨ ||
ఓం శ్రీ స్వామియే శరణం అయ్యప్ప ||

విప్రపూజ్యం విశ్వవంద్యం విష్ణుశంభోః ప్రియం సుతం |
క్షిప్రప్రసాదనిరతం శాస్తారం ప్రణమామ్యహం || ౩ ||
ఓం శ్రీ స్వామియే శరణం అయ్యప్ప ||

మత్తమాతంగగమనం కారుణ్యామృతపూరితం |
సర్వవిఘ్నహరం దేవం శాస్తారం ప్రణమామ్యహం || ౪ ||
ఓం శ్రీ స్వామియే శరణం అయ్యప్ప ||

అస్మత్కులేశ్వరం దేవం అస్మచ్ఛత్రు వినాశనమ్ |
అస్మదిష్టప్రదాతారం శాస్తారం ప్రణమామ్యహం || ౫ ||
ఓం శ్రీ స్వామియే శరణం అయ్యప్ప ||

పాండ్యేశవంశతిలకం కేరలే కేలివిగ్రహం |
ఆర్తత్రాణపరం దేవం శాస్తారం ప్రణమామ్యహం || ౬ ||
ఓం శ్రీ స్వామియే శరణం అయ్యప్ప ||

పంచరత్నాఖ్యమేతద్యో నిత్యం శుద్ధః పఠేన్నరః |
తస్య ప్రసన్నో భగవాన్ శాస్తా వసతి మానసే || ౭ ||
ఓం శ్రీ స్వామియే శరణం అయ్యప్ప ||

అరుణోదయ సంకాశం నీలకుండలధారిణం |
నీలాంబరధరం దేవం వందేఽహం బ్రహ్మనందనం || ౮ ||
ఓం శ్రీ స్వామియే శరణం అయ్యప్ప ||

చాపబాణం వామహస్తే రౌప్యవేత్రం చ దక్షిణే |
విలసత్కుండలధరం దేవం వందేఽహం విష్ణునందనం || ౯ ||
ఓం శ్రీ స్వామియే శరణం అయ్యప్ప ||

వ్యాఘ్రారూఢం రక్తనేత్రం స్వర్ణమాలా విభూషణం |
వీరపట్టధరం దేవం వందేఽహం శంభునందనం || ౧౦ ||
ఓం శ్రీ స్వామియే శరణం అయ్యప్ప ||

కింకిణ్యోఢ్యాణ భూపేతం పూర్ణచంద్రనిభాననం |
కిరాతరూప శాస్తారం వందేఽహం పాండ్యనందనం || ౧౧ ||
ఓం శ్రీ స్వామియే శరణం అయ్యప్ప ||

భూతభేతాళసంసేవ్యం కాంచనాద్రి నివాసినం |
మణికంఠమితి ఖ్యాతం వందేఽహం శక్తినందనం || ౧౨ ||
ఓం శ్రీ స్వామియే శరణం అయ్యప్ప ||

యస్య ధన్వంతరీ మాత పితా రుద్రోభిషక్ నమః |
త్వం శాస్తారమహం వందే మహావైద్యం దయానిధిమ్ || ౧౩ ||
ఓం శ్రీ స్వామియే శరణం అయ్యప్ప ||

శబరి పర్వతే పూజ్యం శాంతమానససంస్థితం |
భక్తౌఘ పాపహంతారం అయ్యప్పన్ ప్రణమామ్యహం || ౧౪ ||

అయ్యప్ప స్మరణ

స్వామి శరణం – అయ్యప్ప శరణం
భగవాన్ శరణం – భగవతి శరణం
దేవన్ శరణం – దేవీ శరణం
దేవన్ పాదం – దేవీ పాదం
స్వామి పాదం – అయ్యప్ప పాదం
భగవానే – భగవతియే
ఈశ్వరనే – ఈశ్వరియే
దేవనే – దేవియే
శక్తనే – శక్తియే
స్వామియే – అయ్యప్పో
పల్లికట్టు – శబరిమలైక్కు
ఇరుముడికట్టు – శబరిమలైక్కు
కత్తుంకట్టు – శబరిమలైక్కు
కల్లుంముల్లుం – కాలికిమెత్తై
ఎత్తివిడయ్యా – తూకిక్కవిడయ్యా
దేహబలందా – పాదబలందా
యారైకాన – స్వామియైకాన
స్వామియైకండాల్ – మోక్షంకిట్టుం
స్వామిమారే – అయ్యప్పమారే
నెయ్యాభిషేకం – స్వామిక్కే
కర్పూరదీపం – స్వామిక్కే
పాలాభిషేకం – స్వామిక్కే
భస్మాభిషేకం – స్వామిక్కే
తేనాభిషేకం – స్వామిక్కే
చందనాభిషేకం – స్వామిక్కే
పూలాభిషేకం – స్వామిక్కే
పన్నీరాభిషేకం – స్వామిక్కే
పంబాశిశువే – అయ్యప్పా
కాననవాసా – అయ్యప్పా
శబరిగిరీశా – అయ్యప్పా
పందళరాజా – అయ్యప్పా
పంబావాసా – అయ్యప్పా
వన్‍పులివాహన – అయ్యప్పా
సుందరరూపా – అయ్యప్పా
షణ్ముగసోదర – అయ్యప్పా
మోహినితనయా – అయ్యప్పా
గణేశసోదర – అయ్యప్పా
హరిహరతనయా – అయ్యప్పా
అనాధరక్షక – అయ్యప్పా
సద్గురునాథా – అయ్యప్పా
స్వామియే – అయ్యప్పో
అయ్యప్పో – స్వామియే
స్వామి శరణం – అయ్యప్ప శరణం

మంగళం

శంకరాయ శంకరాయ శంకరాయ మంగళం |
శాంకరీ మనోహరాయ శాశ్వతాయ మంగళం ||

గురువరాయ మంగళం దత్తాత్రేయ మంగళం |
రాజా రామ మంగళం రామకృష్ణ మంగళం ||

అయ్యప్ప మంగళం మణికంఠ మంగళం |
శబరీశ మంగళం శాస్తాయ మంగళం ||

మంగళం మంగళం నిత్య జయ మంగళం |
మంగళం మంగళం నిత్య శుభ మంగళం ||

ప్రార్థన

అరింజుం అరియామలుం తెరింజుం తెరియామలుం
నాన్ చెయ్యిం ఎల్లాపావంగళై పొరుత్తు కాత్తురక్షిక్కుం
సత్యమాన పొన్నుం పదినెట్టాం పడియేల్ పసిక్కుం
విళ్ళాలి వీరన్ వీరమణికంఠన్ కాశీ రామేశ్వరం
పాండి మళయాళమ్ అక్కియాళం
ఓం శ్రీ హరిహర సుతన్
ఆనంద చిత్తన్ అయ్యనయ్యప్పన్
స్వామియే శరణం అయ్యప్ప

క్షమాప్రార్థన

యస్య స్మృత్యా చ నామోక్త్యా తపః పూజా క్రియాదిషు |
న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యో వందే తమచ్యుతమ్ ||
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం హరాత్మజ |
యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు తే ||

అనయా ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీపూర్ణపుష్కలాంబా సమేత హరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామి సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు ||

శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి ||

ఉద్వాసనం 

య॒జ్ఞేన॑ య॒జ్ఞమ॑యజన్త దే॒వాః |
తాని॒ ధర్మా॑ణి ప్రథ॒మాన్యా॑సన్ |
తే హ॒ నాక॑o మహి॒మాన॑: సచన్తే |
యత్ర॒ పూర్వే॑ సా॒ధ్యాః సన్తి॑ దే॒వాః ||
శ్రీపూర్ణాపుష్కలాంబా సమేత హరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామినే నమః శోభనార్థే యథాస్థానం ఉద్వాసయామి |

హరివరాసనం (రాత్రి పూజ అనంతరం)

సర్వం శ్రీ అయ్యప్పస్వామి పాదార్పణమస్తు |

ఓం స॒హ నా॑వవతు | స॒హ నౌ॑ భునక్తు |
స॒హ వీ॒ర్య॑o కరవావహై |
తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై” ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి